• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu


Jedno z najważniejszych polskich wydawnictw naukowo-filozoficznych
o zasięgu międzynarodowym

Misją Wydawnictwa PTTA jest promocja klasycznej filozofii realistycznej, która jest bazą dla prawdziwie humanistycznej kultury i szkołą rzetelnego filozoficznego myślenia.

Towarzystwo obierając sobie za patrona św. Tomasza z Akwinu pragnie propagować styl filozofowania realistycznego, w którym Akwinata pozostaje niedoścignionym mistrzem. Styl ten przejawia się w nakierowaniu poznania filozoficznego na świat realnych osób i rzeczy, dostrzeżeniu faktu ich istnienia jako głównego i podstawowego problemu filozoficznego, który przed wszystkimi innymi domaga się wyjaśnienia. Uprawiana tak filozofia odpowiada na pytania dotyczące ostatecznej racji istnienia świata i człowieka.


Wydawnictwo PTTA upowszechnia wyniki badań naukowych w dziedzinie filozofii
na całym świecie, a także tworzy
forum udostępniania i wymiany osiągnięć rodzimych środowisk filozoficznych
z zachowaniem najwyzszych standardów merytorycznych i edytorskich.

Wśród priorytetowych działań Wydawnictwa PTTA
jest opracowanie i wydanie pierwszej polskiej 10-tomowej
Powszechnej Encyklopedii Filozofii oraz 2-tomowej Encyklopedii Filozofii Polskiej
w języku polskim i angielskim
oraz w wersji internetowej i cyfrowej
dla upowszechnienia tych treści w obiegu międzynarodowym.

Wydawnictwo PTTA jest też twórcą unikatowych i cenionych oraz nagradzanych
serii wydawniczych o charakterze propedeutycznym, jak i zbiorów
materiałów konferencyjnych, jak i naukowych monografii
z dziedziny filozofii realistycznych, przekładów z języków klasycznych i nowożytnych,
studiów i komentarzy.Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (PTTA) stosuje najwyższe standardy publikacyjne. Działalność wydawnicza realizowana jest zgodnie z ustanowionym Regulaminem. Rada Programowa Wydawnictwa PTTA, w skład której wchodzą pracownicy naukowi z kraju i zagranicy, kształtuje politykę wydawniczą. Wydawnictwo PTTA podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęta polityka wydawnicza w swojej intencji ma zapewnić wzajemne zaufanie zainteresowanych stron oraz umożliwić przejrzysty i kompetentny proces wydawniczy. Zasady recenzowania publikacji przyjęte przez Wydawnictwo pozostają także w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce. Polityka została opracowana zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
Spełnianie przez Wydawnictwo PTTA standardów etycznych ma zapewnić, że publikowane monografie oraz materiały konferencyjne są przygotowane w sposób uczciwy i rzetelny. Wydawnictwo PTTA ma ustaloną procedurę recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową. Recenzje naukowe są podstawowym narzędziem oceny jakości i oryginalności wyników badań naukowych przedstawionych w publikacjach. Kwalifikując utwór do publikacji, Wydawnictwo PTTA kieruje się rekomendacją recenzentów, będących specjalistami w danej dyscyplinie naukowej. Wydawnictwo PTTA stosuje model recenzji double-blind review (tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom), gwarantujący możliwość pozyskania najlepszych tekstów, które mogą wnieść istotny wkład w rozwój nauki.

Zasady recenzowania i procedura

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Wydawnictwo PTTA, są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

    I. Zasady recenzowania
1. Monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową wydawane przez Wydawnictwo PTTA recenzowane są minimum przez jednego recenzenta, którym jest samodzielny pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Rekomendowany jest wariant, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
4. Wydawnictwo gwarantuje brak konfliktu interesów pomiędzy recenzentami i autorami; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentami a autorami:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzent monografii naukowej lub monografii pod redakcją powinien posiadać kompetencje do oceny publikacji w danej dyscyplinie naukowej oraz reputację rzetelnego recenzenta.
6. Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem (dokumentacją) i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość.
7. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
8. W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (Oświadczenie o wkładzie autora/autorów).
9. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
10. Wydawnictwo PTTA gwarantuje niezależność i rzetelność opinii recenzentów.

    II. Procedura recenzyjna
Na procedurę recenzyjną obowiązującą w Wydawnictwie PTTA składają się następujące po sobie etapy:
a) Procedura recenzyjna rozpoczyna się po dostarczeniu do Wydawnictwa PTTA pełnego materiału stanowiącego zawartość monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową.
b) Złożenie przez autora/autorów oświadczenia o oryginalności pracy oraz przeniesienie na wydawcę wyłącznego prawa wydania i rozpowszechniania monografii w formie drukowanej oraz w formie publikacji elektronicznej. W przypadku współautorstwa autor określa procentowy udział w przygotowaniu pracy poszczególnych autorów.
c) Weryfikacja przez Wydawnictwo PTTA kompletności zgłoszonego materiału.
d) Ustalenie, w porozumieniu z autorem/redaktorem, przez Wydawnictwo PTTA kandydatów, a następnie wybór recenzenta/recenzentów.
e) Wykonanie przez recenzenta stosownej recenzji i przekazanie jej do Wydawnictwa PTTA.
f) W przypadku pozytywnej/pozytywnych recenzji wprowadzenie przez autorów/redaktorów ewentualnych sugerowanych przez recenzenta/recenzentów poprawek.
g) Po wprowadzeniu modyfikacji w proponowanej monografii dostarczenie przez autora do Wydawnictwa PTTA finalnej wersji publikacji.
h) Akceptacja przez autora wersji publikacji „do druku” oraz okładki.
i) Druk monografii.

DYSTRYBUCJA O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

- Publikacje Wydawnictwa PTTA są obecne w międzynarodowym obiegu naukowym.
- Jako oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino PTTA zapewnia udział w międzynarodowej sieci dystrybucji, korzystając z kontaktu z poszczególnymi oddziałami SITA oraz z dystrybutorami obecnymi na międzynarodowym rynku naukowym.
- Zapewnia ponadto współpracę z księgarniami, hurtowniami i punktami sprzedaży książki w całej Polsce.
- Współpracuje z licznymi bibliotekami oraz instytucjami życia naukowego w kraju i zagranicą.
- Posiada własną księgarnię internetową obsługującą klientów polskich i zagranicznych oraz umożliwiającą całodobowe przyjmowanie zamówień na wszystkie książki opublikowane przez Wydawnictwo PTTA
- Prowadzi sprzedaż własnymi kanałami dystrybucji bez ograniczeń czasowych.

PUBLIKACJE

- Publikacje Wydawnictwa PTTA odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.
- Wydawnictwo PTTA publikuje liczne serie o zróżnicowanym charakterze, zarówno propedeutycznym - wprowadzającym do filozofii, jak i naukowym oraz popularnonaukowym.
- Współpracuje z blisko 600 autorami z Polski i z zagranicy.
- Wydawnictwo PTTA publikuje: monografie, studia, komentarze, przekłady z języków obcych (klasycznych i nowożytnych), prace zbiorowe, encyklopedie, słowniki, dialogi filozoficzne.
- Publikuje prace współczesnych autorów polskich, jak i prace dawne, oraz prace autorów zagranicznych wydawanych w przekładzie po raz pierwszy w Polsce.

REDAKCJA

- Wydawnictwo PTTA, w trosce o wysoki poziom merytoryczny i edytorski, zatrudnia doświadczony zespół redaktorów.
- Zapewnia korektę językową, bibliograficzną, korekty poskładowe.
- Opracowuje projekty graficzne składu i okładek.

POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU
Katedra Metafizyki KUL
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
tel. 81 445 43 87; tel./fax. 445 43 88;
mail: tomasak@kul.pl
www.ptta.pl« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda