• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Publikacje - The Lublin Philosophical School

ptta Karol Wojtyła
The Lublin Lectures – Wykłady lubelskie

Translated by
Hugh McDonald


Książka stanowi kolejną mocną pozycję w ramach dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej pod nazwą „The Lublin Philosophical School”. Po Rozważaniach o istocie człowieka i Elementarzu etycznym opublikowanie Wykładów lubelskich jest ważnym wydarzeniem – zawiera bowiem plon akademickiej działalności Karola Wojtyły: wykłady wygłoszone do studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1954-1957. Pierwszy wykład jest zatytułowany „Akt i przeżycie etyczne”, drugi dotyczy „Dobra i wartości”, zaś trzeci to: „Zagadnienie normy i szczęścia”. Stanowią one historyczny przegląd stanowisk etycznych, ale i wykład systemowy prezentowanych kwestii. Praca ta poprzedza dzieło Osoba i czyn, zawierając źródła późniejszych koncepcji filozoficznych Wojtyły. O intrygujących losach powstawania przekładu pisze Tłumacz w swojej przedmowie, skierowanej do Czytelnika zachodniego. Tłumacz wprowadza w niej do niełatwej historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasach powojennych, gdy Karol Wojtyła wykładał etykę dla studentów KUL, ale także wspomina własne studia w KUL w latach 80, gdy mógł studiować filozofię w Szkole Lubelskiej. W słowie od Wydawcy, ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka, znajdujemy natomiast uwagi o dziejach prób publikacji Wykładów lubelskich w języku angielskim, które po całych dziesięcioleciach zabiegów mogły wreszcie ukazać się w obecnej, tak interesującej edytorsko postaci i z okazji Jubileuszu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Jubileusz ten był świętowany szczególnie uroczyście w środowisku akademickim KUL, miejscu pracy naukowej i dydaktycznej Papieża-Polaka. Możliwe dzięki niniejszemu wydaniu uprzystępnienie tekstu w postaci dwujęzycznej: polsko-angielskiej pozwoli badaczom myśli Karola Wojtyły na całym świecie dotarcie do tekstów oryginalnych Wykładów i porównanie ich z proponowanym przekładem.

This book is another significant point in the bilingual Polish-English publishing series called "The Lublin Philosophical School". After Considerations on the Essence of Man and The Ethical Primer, the publication of The Lublin Lectures is an important event - it contains the result of Karol Wojtyła’s academic activity: lectures to students at the Catholic University of Lublin in 1954-1957. The first lecture is entitled "Act and Ethical Experience," the second concerns "Goodness and Values," and the third is: "The Question of Norm and Happiness". They provide a historical overview of ethical theories, but also a systematic lecture of the presented issues. This work precedes book Person and Action, containing the sources of Wojtyła’s later philosophical concepts. The intriguing story of the making of the translation is described by the Translator in his preface, addressed to the Western reader. In it, the Translator introduces the troubled history of the Catholic University of Lublin in the post-war period, when Karol Wojtyła taught ethics to the students of the Catholic University of Lublin, but also recalls his own studies at the Catholic University of Lublin in the 1980s, when he studied philosophy at the School of Lublin. In a word from the Publisher, Prof. Andrzej Maryniarczyk, we can find comments on the history of attempts to publish The Lublin Lectures in English, which, after decades of efforts, could finally appear in its present, editorially interesting form and on the occasion of the Jubilee of the 100th anniversary of the birth of Karol Wojtyła - Saint John Paul II. This Jubilee was celebrated with particular solemnity in the academic milieu of the Catholic University of Lublin, the place where John Paul II worked as a philosopher and professor. The publication of the bilingual Polish-English edition will allow scholars of Karol Wojtyła’s thought throughout the world to access the original texts of The Lublin Lectures and compare them with the proposed translation.

Lublin-Roma 2020, ss. 683, cena 89 zł
ISBN 978-83-65792-28-0

zamów


ptta Ks. Stanisław Kamiński
On the Methaphysical Cognition – O poznaniu metafizycznym
w serii „The Lublin Philosophical School”

Translated by Maciej B. Stępień

Książka jest kolejną edycją polsko-angielską wybranych artykułów ks. Stanisława Kamińskiego z dziedziny metodologii metafizyki realistycznej. Pierwszy dotyczy specyfiki poznania metafizycznego, drugi - typów ludzkiej wiedzy, trzeci omawia racjonalizm we współczesnej metodologii nauk oraz intelektualizm w epistemologii Tomasza z Akwinu. Ostatnie dwa rozdziały mają ogólniejszy charakter: dotyczą natury filozofii, oraz mądrościowego charakteru filozofii w kontekście zadań nauki. Autor wydobywa cechy poznania metafizycznego: realizm i przedmiotowość, uzasadnianie z odwołaniem się do przedmiotowych racji, przyczynowy charakter poznania, jego autonomię w stosunku do innych typów wiedzy, a wreszcie rozumiejący i maksymalistyczny sposób wyjaśniania. Wskazuje też jakie typy uzasadniania i argumentacji nie występują w poznaniu metafizycznym. Jak w poprzednich tomach tej serii książka zawiera wybraną bibliografię z dziedziny metafizyki realistycznej i jej specyfiki, indeks osobowy, pomocne w samodzielnym studium podejmowanych zagadnień. Wraz z tym wydaniem otrzymujemy nie tylko książkę dla specjalistów, ale i znakomity przewodnik metodologa nauk w dziedzinie filozofii (metafizyki), jej niezbywalnych zadań, metod i specyfiki na tle innych typów wiedzy.

The book is subsequent Polish-English edition of selected articles of rev. Stanisław Kamiński in the field of methodology of realistic metaphysics. The first concerns the specificity of metaphysical cognition, the second discusses the types of human knowledge, the third characterizes rationalism in contemporary methodology of science and intellectualism in the epistemology of Thomas Aquinas. The last two chapters are more general: they concern the nature of philosophy and the wisdom of philosophy in the context of tasks of sciences. The author indicates the features of metaphysical cognition: realism and objectivity, justification by referring to the subject-matter reasons, the causal nature of metaphysics, its autonomy in relation to other types of knowledge, and finally an understanding and maximalist way of explaining. He also indicates what types of justification and argumentation are not present in metaphysical cognition. As in previous volumes of this series, the book contains a selected bibliography in the field of realistic metaphysics and its specificity, an index of names, helpful in independent study of the issues. With this edition, we receive not only a book for specialists, but also an excellent guide in the field of philosophy (metaphysics), its inalienable tasks, methods and specificity in the context of other types of scientific knowledge.

Lublin-Roma 2020, s. 249, cena 33 zł
ISBN 978-83-65792-22-8

zamów


ptta Ks. Stanisław Kamiński
On the Methods of Contemporary Metaphysics – Metody współczesnej metafizyki
seria „The Lublin Philosophical School”

Translated by Maciej B. Stępień

Książka zawiera polsko-angielską wersję ważnych artykułów ks. Stanisława Kamińskiego z zakresu metodologii metafizyki. Pierwszy ukazuje współczesne metody filozofii realistycznej, drugi dotyczy metody stosowanej w filozofii klasycznej, trzeci charakteryzuje metody współczesnej metafizyki, zaś ostatni podejmuje problem aksjomatyzowalności klasycznej metafizyki ogólnej. Zbiór uzupełnia wybrana bibliografia z zakresu metod metafizyki realistycznej, stanowiąca także zapis dyskusji w szkole lubelskiej wokół metodologicznego statusu uprawianej w niej filozofii, a także sprawozdanie z literatury światowej na ten temat. Książka zaświadcza o wysokim poziomie kultury logicznej i metodologicznej lubelskiej filozofii, uprawianej na KUL, której głównym fundatorem był znakomity metodolog i teoretyk nauki, ks. Stanisław Kamiński.

The book contains a Polish-English version of important series of articles written by rev. Professor Stanisław Kamiński from the methodology of metaphysics. The first article presents contemporary methods of realistic philosophy, the second describes the method used in classical philosophy, the third characterizes the methods of contemporary metaphysics, and the fourth refers the problem of axiomatization of classical general metaphysics. The collection of articles complements the selected bibliography in the domain of methodology of realistic metaphysics, which is also a review of discussions in the Lublin school about the methodological status of the philosophy, as well as a review on world literature on the subject. The book testifies to the high level of logical and methodological culture of Lublin philosophy, cultivated at Catholic University of Lublin, the main founder of which was an excellent methodologist and theoretician of science, rev. Stanisław Kamiński.

Lublin-Roma 2019, s. 387, cena 34 zł
ISBN 978-83-65792-14-3

zamów


ptta Ks. Stanisław Kamiński
On the Methodology of Metaphysics - Z metodologii metafizyki
seria „The Lublin Philosophical School”


Książka ukazuje się w dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej prezentującej dorobek Filozoficznej Szkoły Lubelskiej. Jednym z osiągnięć Szkoły jest opracowanie nowoczesnej wersji metafizyki realistycznej oraz ukazanie specyfiki wyjaśniania metafizycznego na tle innych nauk. Książka ks. Stanisława Kamińskiego jest zbiorem artykułów na temat metodologii metafizyki. Na zbiór ten składa się pięć artykułów. Pierwszy ukazuje teorię bytu (metafizyki) w kontekście innych dyscyplin filozoficznych. W drugim Autor omawia dziedziny teorii bytu, w trzecim charakteryzuje język teorii bytu. W czwartym ukazuje specyfikę wyjaśniania w metafizyce, zaś w piątym osobliwość metodologiczną teorii bytu. Teksty te mogą stanowić nieocenione źródło inspiracji dla współczesnych dociekań logicznych i metodologicznych, ponadto stanowią podstawę rozumienia metafizyki, bez której nie ma filozofii jako takiej, i bez której trudno wyobrazić sobie autentyczną kulturę filozoficzną.

Lublin 2018, s. 275, cena 29 zł
ISBN 978-83-65792-02-0

zamów


ptta Karol Wojtyła
Ethics Primer
Elementarz etyczny

Translated by
Hugh McDonald


Książka stanowi drugą pozycję dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej pod nazwą „The Lublin Philosophical School”. Wydaniu w wersji dwujęzycznej Elementarza etycznego, autorstwa Karola Wojtyły, dziś znanego i czczonego jako św. Jan Paweł II, przyświecają dwa cele: pierwszy z nich to powrót do źródłowych informacji na temat etyki, które otrzymujemy nie tylko od teoretyka i znawcy zagadnień etycznych, ale co ważniejsze także praktyka, który własnym życiem zaświadczył, że głoszone przez niego, a także praktykowane zasady życia moralnego są pewne i bezpieczne. Ich realizacja w działaniu prowadzi bowiem do pełni osobowego rozwoju człowieka. Drugim z celów, równie ważnym, jest przywołanie podstawowych znaczeń pojęć etycznych, które zostały przez różne systemy i teorie etyczne zamazane, zrelatywizowane, a niekiedy nawet całkowicie zdeprawowane. W książce znajdziemy takie podstawowe zagadnienia, jak: norma moralności, powinność, prawo naturalne, szczęście, asceza, bezinteresowność, sprawiedliwość.

The book is the second element of Polish-English edition called „The Lublin Philosophical School”. There are two objectives of this bilingual edition of Ethics Primer by Karol Wojtyła, today known and revered as Saint Pope John Paul II. The first objective is a return to source information about ethics; the information we receive here is that which comes not only from a theoretician and expert in ethical issues, but also, more importantly, from a practitioner who witnessed with his own life that the principles of moral life, preached and practiced by him, are sure and secure; their realization lead to the full personal development of man. The second, equally important objective is to recall some basic meanings of ethical concepts which have been blurred, relativized, or even totally distorted by different ethical systems and theories. In the book we find such basic questions, as: moral norm, obligation, natural law, happiness, asceticism, desinterestedness, justice.

Lublin 2017, ss. 241, cena 23 zł
ISBN 978-83-65792-03-7

zamów


ptta Karol Wojtyła
Considerations on the Essence of Man
Rozważania o istocie człowieka

Translated by
John Grondelski

Książka ukazała się w ramach dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej pod nazwą „The Lublin Philosophical School”. Pierwszą pracą w tym cyklu są Karola Wojtyły Rozważania o istocie człowieka w przekładzie na język angielski Johna Grondelskiego. Książka ukazuje antropologiczną bazę myśli Wojtyły, stanowiącej następnie punkt odniesienia dla jego dociekań etycznych i refleksji w ramach działalności duszpasterskiej. Książka ukazuje zarys adekwatnej wizji osoby, nawiązującej do metafizyki realistycznej i uwzględniającej płaszczyznę teologicznych rozważań o człowieku. Uprzystępnienie tekstu w wersji dwujęzycznej ma na celu ułatwić badaczom myśli Wojtyły dotarcie do oryginalnych tekstów i porównanie ich z proponowanymi przekładami.

Lublin 2016, ss. 221, cena 21 zł
ISBN 978-83-60144-92-3

zamów


ptta Mieczysław A. Krąpiec OP
Andrzej Maryniarczyk SDB
The Lublin Philosophical School

Książka zawiera charakterystykę Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Określenie to odnosi się do sposobu uprawiania filozofii realistycznej – klasycznej, wypracowanego w latach 50. i 60. XX w. przez filozofów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lubelska Szkoła charakteryzowała się realizmem poznawczym, maksymalizmem, autonomią metodologiczną, powszechnym zakresem twierdzeń, spójnością i obiektywnością. W książce m.in. o przyczynach i okolicznościach powstania Szkoły, programie i specyfice filozofii uprawianej w ramach tej Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jej fundamentu, jakim jest metafizyka, a także dorobku Szkoły w różnych dziedzinach filozofii.

This book presents a description of the Lublin Philosophical School. This term refers to a way of cultivating the realistic and classical philosophy developed in the 1950s and 1960s by the philosophers from the Catholic University of Lublin. The Lublin School has the features of cognitive realism, maximalism, methodological autonomy, and universal scope of its assertions, coherence or consistency, and objectivity. Among the topics covered in the book, the reader will find the reasons and circumstances surrounding the school’s beginning, the program and specific character of the philosophy cultivated in the school with special attention to the foundation of that philosophy, which is metaphysics, and the legacy of the school in various domains of philosophy.

Lublin 2010, s. 135, cena 16,80 zł
ISBN 978-83-60144-32-9

zamów
« powrót

Copyright © 2021 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda