• Powszechna Encyklopedia Filozofii
 • Lubelska Szkoła Filozoficzna
 • Katedra Metafizyki KUL
 • Encyklopedia Filozofii Polskiej
 • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Członkostwo PTTA

Fragmenty Statutu PTTA

Artykuł 8 - Warunki członkostwa

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 3. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, korespondentów i wspierających.

Artykuł 9 - Warunki członkostwa c.d.

 1. Członkami zwyczajnymi są założyciele Towarzystwa. Członkiem zwyczajnym może także być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, legitymująca się stopniem lub tytułem naukowym albo zawodowym, akceptująca cele statutowe Towarzystwa i przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie deklaracji i pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz stałą pomoc finansową lub rzeczową i została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.
 3. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem korespondentem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca
 5. cele statutowe Towarzystwa i przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie deklaracji.

Artykuł 10 - Prawa i obowiązki członków PTTA

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
  • informacji o działalności Towarzystwa;
  • korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 2. Członkowie korespondenci i wspierający mają prawo do:
  • uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo;
  • informacji o działalności Towarzystwa;
 3. Członkowie mają obowiązek do:
  • aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa;
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa;
  • opłacania składek członkowskich.

Artykuł 11 - Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  • skreślenia z listy członków z powodu naruszenia zasad statutu, lub nieprzestrzegania uchwał Władz Towarzystwa.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, pkt. 2 orzeka Zarząd, który zawiadamia o podjętej uchwale członka
 3. podając przeczyny skreślenia oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.


« powrót

Copyright © 2024 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda