• Powszechna Encyklopedia Filozofii
  • Lubelska Szkoła Filozoficzna
  • Katedra Metafizyki KUL
  • Encyklopedia Filozofii Polskiej
  • Strona O. Krąpca

Na skróty:
Publikacje - Biblioteka Filozofii Realistycznej

O Bibliotece Filozofii Realistycznej
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu opracowuje serię wydawniczą pod nazwą „Biblioteka Filozofii Realistycznej”. Celem serii jest prezentacja realistycznego sposobu filozofowania na przykładzie prac klasyków tego nurtu. Wobec propagowanych współcześnie licznych nurtów filozofii, systemów i metod BFR prezentuje typ filozofii, która za przedmiot swoich dociekań obrała realnie istniejącą rzeczywistość świata osób i rzeczy. Realizm filozoficzny, jak o tym przekonują dzieje filozofii i kultury, najlepiej służy rozwojowi człowieka. Filozofia pokierowana prawdą rzeczy umożliwia rozumienie rzeczywistości i mądrość. Człowiek bowiem potrzebuje dla swego życia i właściwego działania prawdy o rzeczywistości, o sobie samym i drugich. Filozofia weryfikowana w oparciu o realne stany bytowe jest w stanie tę potrzebę zaspokoić, chroniąc przed nihilizmem. Tak rozumiana filozofia jest fundamentem kultury humanistycznej.

Częstotliwość ukazywania się tomów
W BFR dwa razy do roku (marzec i listopad) ukazują się książki z dziedziny: metafizyki, antropologii, etyki, filozofii Boga, religii, kultury, sztuki, polityki i prawa.

Dostępność
Książki BFR są dostępne głównie w subskrypcji (zamówienia na adres Towarzystwa) oraz w wybranych księgarniach.

Ukazały się w Bibliotece Filozofii Realistycznej

1. Ludzka wolność i jej granice Mieczysława A. Krąpca OP
2. Człowiek jako osoba Mieczysława A. Krąpca OP
3. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne Mieczysława A. Krąpca OP
4. Człowiek i religia Zofii J. Zdybickiej
5. Człowiek i sztuka. Antropologiczne wątki problemu sztuki Henryka Kieresia
6. Człowiek i polityka Mieczysława A. Krąpca OP
7. Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury Piotra Jaroszyńskiego
8. Człowiek i kultura Mieczysława A. Krąpca OP
9. Człowiek wobec świata Andrzeja Maryniarczyka SDB
10. Człowiek i prawo naturalne Mieczysława A. Krąpca
11. Religia w kulturze. Studium z filozofii religii Zofii J. Zdybickiej
12. Język i świat realny Mieczysława A. Krąpca OP
13. Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa Włodzimierza Dłubacza

ptta Włodzimierz Dłubacz
Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa
w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej" (13)
[red. tomu A. Gudaniec]


Książka Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa stanowi jedyną w polskiej literaturze naukowej monografię poświęconą jednemu z najważniejszych problemów w filozofii Arystotelesa, mianowicie jego koncepcji Absolutu. Koncepcja Absolutu jest przedstawiona na tle przedarystotelesowskich ujęć Absolutu - w jońskiej filozofii przyrody oraz w nurcie parmenidejsko-platońskim, w których absolut jawi się jako przyczyna materialna, formalna, sprawcza i wzorcza. Następnie została przedstawiona płaszczyzna epistemologiczna i metodologiczna i uwarunkowania wartościowego poznania, następnie koncepcja fizyki i metafizyki Arystotelesa, wraz z koncepcją kosmosu i ruchów w nim występujących oraz koncepcją bytu jako substancji. Ostatni rozdział dotyczy koncepcji Absolutu w aspekcie jego natury i jako przyczyny celowej. Książka stanowi przewodnik po najważniejszych zrębach filozofii Arystotelesa, upowszechniając dorobek największego myśliciela starożytności.
Książka Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa obejmuje cztery rozdziały, bibliografię, appendix z ks. XII Metafizyki Arystotelesa w języku greckim i polskim, służące jako pomoce dydaktyczne.

Lublin 2015, s. 246, cena 30,45 zł
ISBN 978-83-918800-4-3 (dla serii)
ISBN 978-83-60144-85-5
Spis treści
Strony redakcyjne
Wstęp
Summary

zamów


ptta Mieczysław A. Krąpiec
Język i świat realny
w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

Książka Język i świat realny jest trzecim wydanie klasycznej – jak na czasy współczesne – rozprawy z dziedziny filozofii języka, a ściślej z metafizyki języka. Język odgrywał i ciągle odgrywa bardzo ważną, jeśli wręcz nie zasadniczą, rolę w życiu i kulturze społeczeństw ludzkich. Autor wskazuje na nierozerwalną triadę: świat – poznanie – język, w której język jest narzędziem komunikacji rezultatów poznania świata osób i rzeczy. Zwraca uwagę Czytelnika, że we współczesnej komunikacji społecznej, język zamiast informować o rzeczywistości czy naprowadzać na jej widzenie, często rzeczywistość tę przysłania, a niekiedy i kreuje. Skutkiem tego, zamiast być środkiem porozumienia się pomiędzy ludźmi, staje się narzędziem manipulacji.
W nowym wydaniu zostały zweryfikowane cytowane teksty zapisy bibliograficzne oraz usunięte zauważone błędy redakcyjne. Została też zaktualizowana literatura oraz sporządzony indeks osobowy i przedmiotowy.

Lublin 2015, s. 373, cena 30,45 zł
ISBN 978-83-60144-73-2
Spis treści
Strony redakcyjne
Wstęp
Summary

zamów


ptta
Zofia J. Zdybicka
Religia w kulturze. Studium z filozofii religii
w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

Książka dotyczy obecności religii w kulturze jako jej ogniskowej. Obejmuje takie zagadnienia, jak fakt religii i jego interpretacje oraz formy religii, religia jako jedna z dziedzin kultury, miejsce i rola religii innych dziedzinach kultury: nauka, moralność i sztuka. Kolejne rozważania dotyczą roli religii w: wychowaniu, technice, polityce, w życiu narodu, wobec procesu globalizacji, wojny i innych. W ostatniej części pracy Autorka podejmuje problematykę współczesnych wyzwań religii chrześcijańskiej, a także problem feminizmu, terroryzmu, relacji religia i polityka, sprawiedliwości i miłosierdzia oraz roli chrześcijaństwa w kulturze Zachodu. Warto sięgnąć po lekturę tej książki, by wyjaśnić sobie i uporządkować wiele ważnych i aktualnych spraw dotyczących roli religii w życiu społeczno-kulturowym człowieka.

Lublin 2010, s. 377, cena 30,45 zł
ISBN 978-83-60144-36-7

Spis treści
Strony redakcyjne
Wstęp
Summary

zamów


ptta
Mieczysław A. Krąpiec
Człowiek i prawo naturalne
w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

Kolejną pracą w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej" jest klasyczna już praca z filozofii prawa o. M. A. Krąpca "Człowiek i prawo naturalne". W sporze o prawo naturalne autor zajmuje zdecydowane stanowisko: prawo naturalne istnieje i jest podstawą obowiązywania i racjonalności prawa pozytywnego. Co więcej uznanie prawa naturalnego stanowi pierwszy krok na drodze ku pełnemu poszanowaniu przyrodzonych, nienaruszalnych, powszechnych i nigdy niezbywalnych praw człowieka. Jednak, jak się okazuje, właściwe rozumienie człowieka i jego praw wciąż pozostaje kluczowym problemem naszych czasów. Autor wyjaśnia i uzasadnia prawo naturalne w kontekście realizmu filozoficznego. Nawiązując do racjonalistycznej koncepcji prawa naturalnego Tomasza z Akwinu, ujawnia jej aktualność w rozwiązywaniu problemów prawnych oraz w uzasadnianiu porządku prawnego i moralnego. W książce znajdują się analizy prawa jako faktu, prawa w sensie lex i ius, przegląd historycznych ujęć prawa naturalnego, elementy uzasadnienia: analogiczna struktura rzeczywistości, rozumienie człowieka i teoria prawa naturalnego. W obecnym, długo oczekiwanym wydaniu w ramach BFR, m.in. dołączono analizy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i encykliki Pacem in terris, uwspółcześniono pisownię i zredagowano przypisy.

Lublin 2009, s. 333, cena 30,45 zł
ISBN 978-83-60144-29-9

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Andrzej Maryniarczyk
Człowiek wobec świata
Studium z metafizyki realistycznej

Książka jest dziewiątą pozycją w serii BFR. Nawiązuje w swej treści do pracy zatytułowanej: Metafizyka w ekologii. U jej genezy leży troska o studiujących kierunki niefilozoficzne, zwłaszcza nauki humanistyczne oraz matematyczno-przyrodnicze, by zapoznać ich z podstawami metafizycznej (realistycznej) interpretacji rzeczywistości. Tego typu studium ma dopomóc usunąć swoisty brak w wykształceniu, a mianowicie brak całościowego i ostatecznościowego rozumienia świata osób, zwierząt, roślin i rzeczy. Powyższa monografia przybliża źródła i wskazuje na skutki najbardziej nośnych filozoficznych interpretacji świata (monizm, dualizm, pluralizm, realizm); ukazuje jego racjonalność i celowość; zwraca uwagę na konieczne (tzw. subontyczne) złożenia bytów realnych, które pozwalają zrozumieć ich naturę; ujawnia związki przyczynowe jakie występują pomiędzy bytami i ich wewnętrznymi elementami oraz zwraca uwagę na analogiczny sposób bytowania rzeczy, który jest charakterystyczny dla świata realnego. Wszystko to prowadzi do uświadomienia sobie, że od rozumienia świata, a szczególnie człowieka, zależy sposób ludzkiego działania. Stąd mały błąd popełniony na początku w rozumienie świata osób, zwierząt, roślin i rzeczy wielkim staje się w skutkach kulturotwórczej działalności człowieka (w nauce, etyce, polityce, sztuce i technice).

Lublin 2009, s. 210, cena 30,45 zł
798-83-60144-22-0

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Mieczysław A. Krąpiec
Człowiek i kultura

Książka stanowi poprawione i rozszerzone wydanie O rozumienie kultury M. A. Krąpca. Jest znakomitą podstawową monografią z dziedziny filozofii kultury rozumianej jako przejaw działalności człowieka uprawiającego naturę. Na tak rozumianą kulturę składają się dziedzina poznania naukowego i przednaukowego, moralność wraz z obyczajowością, sztuka z techniką i religia w jej aspekcie indywidualnym i wspólnotowym. Autor odwołuje się do ideałów greckiej paidei, rzymskiej urbnitas, chrześcijańskiej sanctitas, renesansowej urbanitas, by ukazać różnorodne cele życia ludzkiego i ludzkiej kultury. III rozdział książki stanowi specyficzną wyodrębnioną całość, którą można określić metafizyką moralności (działania ludzkiego). Książka zawiera indeksy: osobowy i przedmiotowy.

Lublin 2008, s. 369, cena 30,45 zł
978-83-60144-14-5

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Piotr Jaroszyński
Człowiek i nauka
Studium z filozofii kultury

w serii "Biblioteka Filozofii teoretycznej"
Nauka i jej rozumienie ma swoje dzieje i doniosłe przełomy, a ich ukazanie pozwala lepiej rozumieć rolę nauki dzisiaj - jej autonomię lub jej służalczość. Na uświadomienie sobie tego pozwala uważna lektura niniejszego dzieła.
Autor sięga do samych źródeł i oryginalnych sformułowań różnych filozofów, myślicieli, a także mącicieli ludzkiej myśli. Są to niekiedy olśniewające odkrycia, jak np. dotyczące magii, kabały, ideologów czy pseudo-mistyków, antymetafizycznych i antyreligijnych postaw w konstruowaniu samej koncepcji nauki w myśl stanowienia "nowego porządku świata" novus ordo rerum - poprzez utajnione związki elit, przepojone gnozą, pseudo-mistyką i ideologią, mającą za zadanie społeczne rewolucyjne reformy. Szczególnie czasy nowożytne i współczesne, kreujące wielkie utopijne ideologie socjalistyczne, a więc: liberalizmy, nazizmy, komunizmy etatystyczne i globalistyczne, niekiedy podnoszone do godności religii, a nawet kreujące przez ludzi nowe religie - wykorzystywały naukę, czyniąc z niej narzędzie instrumentalizacji człowieka.
Tymczasem człowiek jest celem ludzkich działań - także naukowo poznawczych.

Lublin 2008, s. 431, cena 30,45 zł, ISBN 978-83-60144-12-1

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Mieczysław A. Krąpiec
Człowiek i polityka

Książka pt. Człowiek i polityka o. Mieczysława A. Krąpca dotyczy filozoficznego rozumienia polityki. Namysł jest prowadzony w nurcie europejskiej tradycji, która „umieszczała politykę na polu działań moralnych człowieka”. Autor wskazuje, że polityka „jako ludzkie działanie społeczne – a więc działanie w stosunku do drugiego człowieka (czy to indywidualnego, czy zrzeszonego w organizacjach) – jest działaniem ze swej natury moralnym”. Politykę definiuje jako „roztropne realizowanie dobra wspólnego”, podkreślając, że dobro to jest racją bytu państwa i społeczności, oraz, że wymaga szczególnej roztropności w rozumnym dobieraniu środków. Wśród zagadnień poruszonych w książce znajdują się także: natura i przymioty społeczności i państwa, dobro wspólne, prawa człowieka i ich zagrożenia, praca, własność, podstawy tożsamości narodu polskiego.

Z serii Biblioteka Filozofii Realistycznej
Lublin 2006, s. 193, cena 30,45 zł
Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 978-83-60144-08-4
ISBN 978-83-918800-4-3

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Henryk Kiereś
Człowiek i sztuka
Antropologiczne wątki problemu sztuki

W książce został podejmuje się i wyjaśnia problem sztuki w aspekcie historycznym i systematycznym. Analizuje się także spór o teorię sztuki na płaszczyźnie przedmiotowej i metaprzedmiotowej. W pracy zaakcentowane zostały antropologiczne aspekty problemu sztuki. Autor bowiem przypomina, że celem sztuki i kryterium jej sensu oraz jej sprawcą jest człowiek. W związku z tym jakość sztuki czyli jej wartość ujmowana jako zgodność z celem ostatecznym życia ludzkiego zależy od jakości rozumu ludzkiego. Jego ideologizacja lub deprawacja prowadzi do absurdu i sztuki antyludzkiej.

Z serii Biblioteka Filozofii Realistycznej
Lublin 2006, s. 193, cena 30,45 zł
Biblioteka Filozofii Realistycznej ISBN 83–918800–4–4
ISBN 83-60144-03-6

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Zofia J. Zdybicka
Człowiek i religia

Książka zawiera wykład realistycznej filozofii religii (metafizyki religii). Perspektywa ta pozwala odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania – czym religia jest i dlaczego istnieje, czyli jakie są racje jej istnienia. Autorka wskazuje, że religia jest drogą spełnienia człowieka. Istotny dla religii świadomy i wolny wybór Boga rzutuje na całe życie i staje się podstawą wszelkich innych wyborów nadając egzystencji człowieka i jego wszelkim działaniom ostateczny sens. Prawda o istocie i źródłach religii, które wskazuje realistyczna filozofia – jak podkreśla Autorka – ma znaczenie szczególne w obecnej sytuacji kulturowej, w której zderzają się dwa niekorzystne dla człowieka zjawiska: kryzys prawdy o człowieku i kryzys dostrzegania sensu życia ludzkiego.

Z serii Biblioteka Filozofii Realistycznej
Lublin 2006, s. 382, cena 30,45 zł
Biblioteka Filozofii Realistycznej (ISBN 83–918800–4–4)
ISBN 83-60144-15-X

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Mieczysław A. Krąpiec
Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne

W książce poszukuje się – zgodnie z charakterem filozofii realistycznej – ostatecznych wyjaśnień problemu zła. Problem zła stanowi przedmiot rozważań nie tylko filozofów i moralistów, ale i każdego człowieka. Każdy człowiek zmaga się z cierpieniem, koniecznością śmierci, odejścia bliskich osób, złem społecznym czy politycznym. Zło zatem jako to, co najbardziej dotyka egzystencji ludzkiej, co jest stale wpisane w bieg życia człowieka, domaga się wyjaśnienia racjonalnego i z odwołaniem się do rzeczywistości bytów. Czy zło jest jakimś bytem? Wyjaśnienia zła dokonuje się poprzez wskazanie podmiotu zła, którym zawsze jest byt-dobro pomniejszone przez jakiś brak. W analizach zwrócono uwagę na ważną rolę człowieka w usuwaniu owego zła poprzez eliminowanie braków w bycie-dobru.

Z serii Biblioteka Filozofii Realistycznej
Lublin 2005, s. 231, cena 30,45 zł
Biblioteka Filozofii Realistycznej (ISBN 83–918800–4–4)
ISBN 83-60144-10-9

Spis treści
Strony tytułowe
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Mieczysław A. Krąpiec
Człowiek jako osoba

Książka została poświęcona filozoficznemu rozumieniu osoby ludzkiej. Wśród zagadnień poruszonych w książce znalazły się m.in. opis faktu bycia człowiekiem dokonany od strony jego poznania i postępowania moralnego, twórczości artystycznej i technicznej, od strony jego życia religijnego i społecznego. Ponadto, został poruszony problem śmierci i przeznaczenia człowieka oraz ukazana rola ciała w bytowej strukturze człowieka. Osoba ludzka jawi się w aktach swego działania jako jednostkowy podmiot rozumnej natury przekraczający świat przyrody. Refleksja nad dziedzinami ludzkiej aktywności prowadzi do wskazania, że wszechstronny rozwój osoby ludzkiej następuje w oparciu o prawdę, dobro i piękno bytów. Jak podkreśla Autor, właściwe rozumienie osoby ludzkiej jest konieczne dla prawidłowego rozwoju kultury i społeczności. Tylko człowiek zanurzony w świat prawdy, dobra i piękna tworzy wokół siebie cywilizację miłości.

Z serii Biblioteka Filozofii Realistycznej
Lublin 2005, s. 291, cena 30,45 zł
Biblioteka Filozofii Realistycznej (ISBN 83–918800–4–4)
ISBN 83-918800-9-5

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


ptta
Mieczysław A. Krąpiec
Ludzka wolność i jej granice

Książka Ludzka wolność i jej granice autorstwa Mieczysława A. Krąpca OP – współtwórcy i nestora polskiej szkoły filozofii realistycznej zwanej Filozoficzną Szkołą Lubelską – otwiera serię Biblioteki Filozofii Realistycznej. Książka ukazuje sens ludzkiej wolności. Podejmuje także ważne pytanie o to czy i jakie są granice wolności człowieka. Wolność jest istotną cechą i sposobem specyficznie ludzkiego działania, a jej podstawą akt decyzji dokonujący się w oparciu o poznaną prawdę o dobru. Ukazanie mechanizmu ludzkich wyborów z odwołaniem się do celowości działania pozwala zakreślić płaszczyzny realizacji wolności: w życiu religijnym, naukowym, moralnym, prawnym, politycznym, ekonomicznym.

Z serii Biblioteka Filozofii Realistycznej
Lublin 2004, s. 278, cena 30,45 zł
Biblioteka Filozofii Realistycznej (ISBN 83-918800-4-4)
ISBN 83-918800-5-2

Spis treści
Strony redakcyjne
Słowo wstępne
Summary

zamów


Biblioteka Filozofii Realistycznej:

  • Przybliża rozumienie filozofii
  • Ukazuje podstawowe dziedziny filozofii
  • Prowadzi do pełnego rozumienia świata i człowieka
  • Dostarcza narzędzi formowania racjonalnego poglądu na świat
  • Posługuje się językiem zintegrowanym w komunikowaniu rezultatów poznawczych

« powrót

Copyright © 2021 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda