Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Przedmowy i wprowadzenia

1. Wstęp (wspólnie z S. Swieżawskim), w: Streszczenia rozpraw doktorskich, magisterskich i seminaryjnych pisanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem prof. dra Stefana Swieżawskiego (historia filozofii) i prof. dra Alberta Krąpca OP (metafizyka), Poznań 1956, s. 1-15;
2. 15 lat "Zeszytów Naukowych KUL", "Zeszyty Naukowe KUL" 15 (1972) nr 4, s. 3-4;
3. [Słowo wstępne], "Biuletyn Informacyjny KUL" 1 (1972) nr 1, s. 3-4;
4. [Słowo wstępne], "Zeszyty Naukowe KUL" 15 (1972) nr 3, s. 3-4 (nr poświęcony o. Maksymilianowi Kolbemu);
5. Od Redakcji (jako współautor), "Studia Polonijne" 1 (1976), s. 5;
6. Przedmowa, w: Wkład Polaków do kultury świata, red. M. A. Krąpiec, P. Taras, J. Turowski, Lublin 1976, s. 11-16;
7. Przedmowa, w: Z. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 1977, s. 11-13;
8. Przedmowa, w: I. Dec, Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1984; pt. Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, wyd. 2, popr. i uzup., Wrocław 19952, s. 11-12;
9. Przedmowa, w: P. Jaroszyński, Etyka. Dramat życia moralnego, Katowice 1993, s. 3-5;
10. Przedmowa, w: W. Dłubacz, O kulturę filozofii, Lublin 1994, s. 7-10;
11. Przedmowa, w: A. Maryniarczyk, Tomizm dla-czego?, Lublin 1994, s. 3-7, wyd. 2, poszerz., Lublin 2001, s. 9-14;
12. Słowo od Redakcji (wspólnie z A. Maryniarczykiem), w: Arystoteles, Metafizyka, tekst pol. oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, t. 1, Lublin 1996, s. I-III;
13. Wprowadzenie do Metafizyki Arystotelesa, w: Arystoteles, Metafizyka, tekst pol. oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, t. 1, Lublin 1996, s. V-CIII;
14. Słowo wstępne, w: J. Kalinowski, Poszerzone serca, Lublin 1997, s. 5-8;
15. [Wstęp], w: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. 23/I: (Suplement współczesny), Warszawa 1997, s. [5];
16. Metafizyka? Słowo od Ojca profesora Mieczysława A. Krąpca, w: A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, [t.] 1, Lublin 1998, s. 5-6, wyd. 2, Lublin 2001, s. 7-8, wyd. 3, Lublin 2006, s. 9-10 (tłum. ang. Metaphysics? A Word from Father Professor Mieczysław A. Krąpiec, w: A. Maryniarczyk, Notebooks on Metaphysics, transl. H. McDonald, vol. 1, Lublin 2010, s. 9-10);
17. Przedmowa, w: R. Dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939. Martyrologium, Lublin 1998, s. 7-9;
18. Przedmowa, w: A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, [t.] 3, Lublin 1999, s. 5-6 (oraz pt. Przedsłowie, w: A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, [t.] 3, wyd. 2, Lublin 2005, s. 9-11);
19. Przedsłowie, w: P. Jaroszyński, Polska i Europa, Lublin 1999, s. 5-6;
20. Słowo wstępne, w: A. Maryniarczyk, Metafizyka w ekologii, Lublin 1999, s. 9-11 (oraz w nowym, zmien. wyd. Słowo wstępne, w: A. Maryniarczyk, Człowiek wobec świata, Lublin 2009, s. 5-8);
21. Słowo wstępne, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De veritate. Dysputy problemowe O prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin 1999, s. 7-9;
22. Wprowadzenie, w: J. Woroniecki, Katolickość tomizmu, Lublin 1999, s. 5-7;
23. Przedsłowie, w: Leon XII, Encyklika Aeterni Patris (o potrzebie odnowienia filozofii tomistycznej), Komorów 2000, s. 5-7;
24. Przedsłowie, w: A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, [t.] 4, Lublin 2000, s. 5-7, wyd. 2, Lublin 2007, s. 9-11;
25. [Wstęp] (z A. Maryniarczykiem), w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. nacz. A. Maryniarczyk, t. 1, Lublin 2000, s. 9-11;
26. Przedmowa, w: A. Leśniak, Katolicyzm wobec Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 9-10;
27. Słowo wstępne, w: J. Kożuchowski, Wprowadzenie do filozofii Josefa Piepera, [Elbląg 2001], s. 9-10;
28. Piotr Jaroszyński - Nauka w kulturze recenzja wydawnicza, w: P. Jaroszyński, Nauka w kulturze, Radom 2002, s. 13-14;
29. Przedmowa, w: R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, Lublin 2003, s. 5-7;
30. Przedmowa, w: D. Zalewski, Wychować człowieka szlachetnego, Lublin 2003, s. 5-6, Lublin 2006, s. 5-6 (oraz pt. Przedsłowie, w: D. Zalewski, Wychować człowieka szlachetnego, Lublin 2013, s. 3-4);
31. Przedmowa: Cień nieosądzonych zbrodni, w: W. Kubów, Terroryzm na Podolu, Warszawa 2003, s. 3-5;
32. Słowo wstępne: "... jako i my odpuszczamy naszym winowajcom", w: J. Białowąs, Krwawa Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku, Lublin 2003, s. 7-11;
33. Przedsłowie, w: A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki, nr 2, Lublin 2004, s. 9-10 (tłum ang. Foreword. A Word from Father Professor Mieczysław A. Krąpiec, w: A. Maryniarczyk, Notebooks on Metaphysics, transl. H. McDonald, vol. 2, Lublin 2011, s. 9-10);
34. Zagadnienia wstępne. Wypowiedź o. prof. Mieczysława A. Krąpca, w: J. Kożuchowski, Filozofia klasyczna a kultura współczesna. Stanowisko Josefa Piepera i Bertholda Walda, Pelplin 2004, s. 19-20;
35. Zagadnienia wstępne. Wypowiedź o. prof. Mieczysława A. Krąpca, w: J. Kożuchowski, Spór o człowieka we współczesnej filozofii niemieckiej, Pelplin 2006, s. 9;
36. Poezja - ikoną wieczności. Słowo O. Prof. Dr hab. Mieczysława A. Krąpca, w: L. Ogińska, Śladami Ewangelii, Radom 2008, s. 3;
37. Przedsłowie, w: P. Jaroszyński, Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Lublin 2008, s. 5-7;
38. Przedsłowie, w: J. Woroniecki, Macierzyńskie Serce Maryi. Rozważania o jej pośrednictwie na tle Ewangelii i Dziejów Apostolskich, Lublin 2009, s. 9-10;

Opracowała: Agata Szymaniak


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu