Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Artykuły, rozprawy, głosy w dyskusjach

 1. Ks. Al. Usowicz, Tomistyczna sublimacja uczuć w świetle nowoczesnej psychologii. Kraków 1946, s. 93 (recenzja), "Roczniki Filozoficzne" 1 (1948), s. 293-296;
 2. Pochodzenie Ducha Świętego przez miłość wedle św. Tomasza z Akwinu, "Polonia Sacra" 1 (1948) z. 3-4, s. 337-339;
 3. Inquisitio circa Divi Thomae doctrinam de Spiritu Sancto prout amore, "Divus Thomas" 53 (1950), s. 474-495;
 4. Raz jeszcze o kinetycznym dowodzie istnienia Boga, "Znak" 5 (1950) nr 4, s. 281-295;
 5. Egzystencjalizm tomistyczny, "Znak" 6 (1951) nr 2, s. 108-125;
 6. Zagadnienie praczłowieka, "Znak" 6 (1951) nr 3, s. 247-266;
 7. Mózg a myślenie, "Tygodnik Powszechny" 8 (1952) nr 11, s. 1-2, 10;
 8. Zdrowy rozsądek a filozofia, "Znak" 7 (1952) nr 3, s. 185-201;
 9. O poprawne rozumienie kinetycznego dowodu na istnienie Boga u św. Tomasza, "Polonia Sacra" 6 (1953-1954), s. 97-113;
 10. Egzystencjalne podstawy transcendentalnej analogii bytu, "Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 6 (1954), s. 69-72;
 11. O rehabilitację analogii bytowej, "Roczniki Filozoficzne" 5 (1955-1957) z. 4, s. 103-119;
 12. Analysis formationis conceptus entis existentialiter considerati, "Divus Thomas" 59 (1956), s. 320-350;
 13. Metafizyka?, "Tygodnik Powszechny" 11 (1957) nr 12, s. 1-2;
 14. O humanizm chrześcijański, "Tygodnik Powszechny" 11 (1957) nr 33, s. 1, 5;
 15. Próba ustalenia struktury bytu intencjonalnego. (Egzystencjalno-ontyczna interpretacja aktu poznania), "Collectanea Theologica" 28 (1957) z. 2, s. 303-378;
 16. Le Saulchoir, "Znak" 9 (1957) nr 7, s. 669-676;
 17. Tajemnica i absurd w ostatecznym tłumaczeniu świata, "Tygodnik Powszechny" 11 (1957) nr 3, s. 1, 7-8;
 18. Tylko realizm, "Tygodnik Powszechny" 11 (1957) nr 10, s. 2;
 19. Zdrowy rozsądek a krytyka poznania, "Znak" 9 (1957) nr 4, s. 291-305;
 20. Katolicki Uniwersytet Lubelski, "Tygodnik Powszechny" 12 (1958) nr 38, s. 1-2;
 21. Konfesyjność uczelni i wolność nauki, "Zeszyty Naukowe KUL" 1 (1958) nr 1, s. 5-19;
 22. Matematyczny i filozoficzny interpretacjonizm materii, "Zeszyty Naukowe KUL" 1 (1958) nr 3, s. 9-30;
 23. Neotomizm, "Znak" 10 (1958) nr 6, s. 623-633;
 24. O kulturę filozoficzną, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski w oczach wychowanków. Założenia, wspomnienia, sprawozdania, Lublin 1958, s. 19-32;
 25. Ogólna sytuacja w filozofii, "Znak" 10 (1958) nr 6, s. 704-714;
 26. Problem wartości poznania, "Więź" 1 (1958) nr 4, s. 5-19;
 27. Zagadnienie jednostkowienia bytów materialnych, "Roczniki Filozoficzne" 6 (1958) z. 1, s. 97-148;
 28. Poznawalność Boga i duszy: trudności - podstawy rozwiązań, "Znak" 11 (1959) nr 6, s. 747-756;
 29. Poznawalność Boga w naukach szczegółowych i w filozofii, "Znak" 11 (1959) nr 5, s. 564-577;
 30. Struktura aktu miłości u św. Tomasza z Akwinu, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 6 (1959) z. 1-2, s. 135-154;
 31. Teoria materii. (Ujęcie fizykalne i filozoficzne), "Zeszyty Naukowe KUL" 2 (1959) nr 2, s. 3-48;
 32. Transcendentalia i uniwersalia. (Próba ustalenia ich znaczeń), "Roczniki Filozoficzne" 7 (1959) z. 1, s. 5-39 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De veritate. Dysputy problemowe O prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin 1999, s. 141-165);
 33. Aspekty filozoficzne teorii ewolucji, "Znak" 12 (1960), s. 776-801;
 34. Dwie podstawy tłumaczenia problemu zła, "Roczniki Filozoficzne" 8 (1960) z. 1, s. 55-70;
 35. Nauka i głupota, "Tygodnik Powszechny" 14 (1960) nr 45, s. 3-4;
 36. The Problem of Cognition, w: Modern Catholic Thinkers. An Anthology, ed. A. R. Caponigri, London 1960, s. 548-562;
 37. Die Theorie der Materie in physikalischer und philosophischer Sicht, "Philosophisches Jahrbuch" 69 (1960), s. 134-176;
 38. Podstawy klasyfikacji poznania i nauk. Próba interpretacji myśli Tomasza z Akwinu w komentarzu: "In Boethium De Trinitate", "Roczniki Filozoficzne" 9 (1961) z. 1, s. 5-30;
 39. Specyficzność poznania metafizycznego (wspólnie z S. Kamińskim), "Znak" 13 (1961) nr 5, s. 602-637;
 40. Nauczanie metafizyki, w: Sprawozdanie z konferencji naukowej Sekcji Filozoficznej profesorów wyższych zakładów teologicznych w Polsce, "Roczniki Filozoficzne" 10 (1962) z. 4, s. 90-91;
 41. Byt i piękno, "Zeszyty Naukowe KUL" 6 (1963) nr 1, s. 15-33;
 42. Filozofia i postęp, "Znak" 15 (1963) nr 2-3, s. 359-368;
 43. O rozumienie metafizyki, "Znak" 15 (1963) nr 9, s. 1077-1082;
 44. Pour une interprétation contemporaine de la métaphysique thomiste, w: Die Metaphysik in Mittelalter. Ihr Ursprung und ihre Bedeutung, hrsg. P. Wilpert, Berlin 1963, s. 341-347;
 45. Niektóre uwagi na temat uwarunkowań poznawalności Boga, "Znak" 16 (1964) nr 6, s. 662-666;
 46. O filozofię kultury, "Znak" 16 (1964) nr 7-8, s. 813-825;
 47. O wolności woli, "Znak" 16 (1964) nr 5, s. 597-609;
 48. Zagadnienie przedmiotu metafizyki Arystotelesa, "Roczniki Filozoficzne" 12 (1964) z. 1, s. 17-26;
 49. Filozofia bytu a zagadnienie wartości, "Znak" 17 (1965) nr 4, s. 424-433;
 50. O rozumienie Arystotelesa, "Roczniki Filozoficzne" 13 (1965) z. 1, s. 129-131;
 51. Przeżycie moralne a etyka, "Znak" 17 (1965) nr 9, s. 1129-1146;
 52. Rola analogii w teologii, w: W. Granat, Dogmatyka katolicka, tom wstępny, Lublin 1965, s. 163-178;
 53. O potrzebie filozofii na uniwersytecie, "Tygodnik Powszechny" 20 (1966) nr 50, s. 1-2;
 54. O rozumienie różnych filozoficznych systemów, "Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego", Sectio A: "Humanistyka" 6-9 (1966 -1969), s. 89-93;
 55. Philosophy and Evolution, w: The Valley of Silence. Catholic Thought in Contemporary Poland, ed. J. J. Zatko, Notre Dame 1967, s. 85-111;
 56. Religia i nauka, "Znak" 19 (1967) nr 7-8, s. 861-887;
 57. Z filozoficznej problematyki badań nad koncepcją materii jako składnika realnego bytu, "Studia Philosophiae Christianae" 3 (1967) nr 2, s. 17-48;
 58. Człowiek w perspektywie śmierci, w: O Bogu i o człowieku, [t. 1]: Problemy filozoficzne, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 123-148;
 59. Czy człowiek ma prawo do śmierci?, "Tygodnik Powszechny" 22 (1968) nr 27, s. 1-2;
 60. Filozofia i Bóg, w: O Bogu i o człowieku, [t. 1]: Problemy filozoficzne, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 11-55;
 61. Materia i forma - ich różne rozumienie w historii filozofii, "Roczniki Filozoficzne" 16 (1968) z. 1, s. 55-65;
 62. Metafizyka i problem Boga, w: Studia z filozofii Boga, t. 1, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 347-379;
 63. O filozoficznej "szkole lubelskiej", "Tygodnik Powszechny" 22 (1968) nr 42, s. 1, 6;
 64. O naukowy profil Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "Zeszyty Naukowe KUL" 11 (1968) nr 3-4, s. 51-56;
 65. O przeszczepianiu serc i mózgów (głos w dyskusji), "Kamena" 35 (1968) nr 3, wypowiedź M. A. Krąpca s. 5;
 66. O tomistyczną koncepcję prawa naturalnego, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 2, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 11-36;
 67. Współczesne kierunki epistemologiczne w tomizmie. Przegląd stanowisk, w: É. Gilson, Realizm tomistyczny, Warszawa 1968, s. 169-326;
 68. Arystoteles i św. Tomasz, "Znak" 21 (1969) nr 7-8, s. 882-884;
 69. Człowiek wobec wyboru, w: O Bogu i człowieku, t. 2: Problemy filozoficzne i teologiczne, red. B. Bejze, Warszawa 1969, s. 149-173;
 70. Filozoficzne aspekty dobra i zła moralnego, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, red. B. Bejze, Warszawa 1969, s. 51-70;
 71. Jednostka a społeczeństwo, "Znak" 21 (1969) z. 6, s. 684-712;
 72. Metafizyka - ale jaka?, "Roczniki Filozoficzne" 17 (1969) z. 1, s. 55-62;
 73. O realizm metafizyki, "Zeszyty Naukowe KUL" 12 (1969) nr 4, s. 9-20;
 74. Idee przewodnie we współczesnej filozofii człowieka, "Zeszyty Naukowe KUL" 13 (1970) nr 4, s. 21-33;
 75. Somme d'aspects postconciliaires de l'anthropologie chrétienne, w: La pensée postconciliaire en Pologne, dir. J. Myśków, Varsovie 1970, s. 21-30;
 76. Filozoficzne implikacje strukturalizmu na terenie antropologii, "Znak" 23 (1971) z. 5, s. 561-570;
 77. Intencjonalny charakter kultury, w: Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, red. K. Kłósak, Kraków 1971, s. 203-219;
 78. Stefan Kardynał Wyszyński a Katolicki Uniwersytet Lubelski, "Zeszyty Naukowe KUL" 14 (1971) nr 3, s. 3-17;
 79. Katolicki Uniwersytet - Katolicka Akademia Nauk (wypowiedź M. A. Krąpca i S. Sawickiego), "Kierunki" 16 (1972) nr 45, s. 3;
 80. Tomistyczna koncepcja świętości (wspólnie z Z. J. Zdybicką), w: Błogosławiony Maksymilian wśród nas, red. B. Bejze, Warszawa 1972, s. 405-418;
 81. Chrześcijanin wobec nauki i religii, w: Studia z filozofii Boga, t. 2, red. B. Bejze, Warszawa 1973, s. 243-281;
 82. Katolickie uniwersytety w Kościele i w świecie (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Turowski), "Tygodnik Powszechny" 27 (1973) nr 2, s. 3;
 83. [Kopernik] w oczach współczesnych, wypowiedź M. A. Krąpca [i in.], "Życie Warszawy" 14 II 1973, s. 1;
 84. Książka kardynała Karola Wojtyły monografią osoby jako podmiotu moralności, "Analecta Cracoviensia" 5-6 (1973-1974), s. 57-61;
 85. Łączy nas miłość do Polski (wypowiedzi uczestników zjazdu Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia"), "Panorama Polska" 18 (1973) nr 9, wypowiedź M. A. Krąpca s. 33;
 86. Nauka jednym z podstawowych czynników kształtujących oblicze naszego kraju (dyskusja uczonych), "Hejnał Mariacki" 8 (1973) nr 5, wypowiedź M. A. Krąpca s. 5-6;
 87. Od koncepcji ku teorii osoby, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, red. K. Wojtyła [i in.], Lublin 1973, s. 173-189;
 88. Udział przedstawicieli środowiska naukowego KUL na II Kongresie Nauki Polskiej (Warszawa 26-29 VI 1973), "Zeszyty Naukowe KUL" 16 (1973) nr 3-4, s. 181-182 (wypowiedź M. A. Krąpca - uczestnika kongresu);
 89. Jesteśmy całkowicie nastawieni na problematykę człowieka... Rozmowa z o. Mieczysławem A. Krąpcem rektorem KUL, "Więź" 17 (1974) nr 7-8, s. 23-30;
 90. Katolicki Uniwersytet Lubelski w służbie Polonii, "Zeszyty Naukowe KUL" 17 (1974) nr 1-2, s. 3-6;
 91. O tomistycznej drodze poznania Boga (wspólnie z Z. J. Zdybicką), w: Aby poznać Boga i człowieka, cz. I: O Bogu dziś, red. B. Bejze, Warszawa 1974, s. 71-83;
 92. Spójność koncepcji bytu w węzłowych punktach systemu św. Tomasza. W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu, "Zeszyty Naukowe KUL" 17 (1974) nr 4, s. 3-15;
 93. Struktura bytowa człowieka, w: Chrześcijańska odpowiedź na pytanie człowieka. W 750-lecie służby polskich dominikanów Bogu i ludziom, Warszawa 1974, s. 123-177;
 94. Uniwersytet Katolicki a rozwój narodu, "Seminarium" 26 (1974) nr 4, s. 793-805 (tłum. wł. L'Universita Cattolica e lo sviluppo di una nazione, "Seminarium" 26 (1974) nr 4, s. 805-818);
 95. W 700-lecie śmierci Tomasza z Akwinu i Bonawentury, "Roczniki Filozoficzne" 22 (1974) z. 1, s. 5-12;
 96. Współistnienie wiary i wiedzy (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Kaczyński), "Za i Przeciw" (1974) nr 41, s. 12-14;
 97. Zakład duszpasterstwa i migracji polonijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Tygodnik Powszechny" 28 (1974) nr 28, s. 3;
 98. Zrozumieć człowieka (z M. A. Krąpcem rozmawia B. Bejze), "Tygodnik Powszechny" 29 (1975) nr 43, s. 1-2;
 99. The Analysis of Reasoning: the Problem of Proof in Philosophy, w: W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu. Próba uwspółcześnienia jego filozofii, red. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1976, s. 69-125;
 100. Doświadczenie i metafizyka, "Roczniki Filozoficzne" 24 (1976) z. 1, s. 5-16;
 101. Induction and Philosophy, w: W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu. Próba uwspółcześnienia jego filozofii, red. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1976, s. 43-68;
 102. O filozofii, "Kierunki" 21 (1976) nr 12, s. 4-5;
 103. La problematique et le développment de la philosophie de Saint Thomas á l'Uniiversité Catholique de Lublin, w: W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu. Próba uwspółcześnienia jego filozofii, red. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1976, s. 5-14;
 104. Uwagi o "O doświadczeniu ponownie", "Roczniki Filozoficzne" 24 (1976) z. 1, s. 147-148 (odpowiedź na art. A. B. Stępnia O doświadczeniu ponownie ("Roczniki Filozoficzne" 24 (1976) z. 1, s. 143-147), dotyczący art. M. A. Krąpca Doświadczenie i metafizyka);
 105. Być obecnym w kulturze świata (z M. A. Krąpcem rozmawia B. Grzeloński), "Panorama Polska" 22 (1977) nr 5, s. 35-36;
 106. 60-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (z M. A. Krąpcem rozmawia Cz. Dąbrowski), "WTK. Tygodnik Katolików" (1978) nr 46, s. 1, 4, 11.
 107. Deo et Patriae. Sześćdziesięciolecie i perspektywy, "WTK. Tygodnik Katolików" (1978) nr 48, s. 4-5;
 108. Le idee conduttrici nella filosofia contemporanea dell'uomo (tłum. A. de Ribas), "Zeszyty Naukowe KUL" 21 (1978) nr specjalny, s. 3-16;
 109. "Moi" - homme. Lineaments d'une anthropologie philosophique, w: Tommaso D'Aquino nel suo settimo centenario, vol. 7/I: L'uomo, Napoli 1978, s. 107-119;
 110. O otwartość uniwersytetów, "Zeszyty Naukowe KUL" 21 (1978) nr 2, s. 5-13;
 111. O Tomaszowe rozumienie bytu jako bytu, w: Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu, red. S. Swieżawski, J. Czerkawski, Lublin 1978, s. 11-28;
 112. Pojęcie - słowo, "Roczniki Filozoficzne" 26 (1978) z. 1, s. 83-112;
 113. Profesor KUL papieżem, "Tygodnik Powszechny" 32 (1978) nr 47, s. 4-5 (oraz w: Być człowiekiem i chrześcijaninem, red. B. Bejze, Warszawa 1980, s. 11-13; także w: Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek, Lublin 1989, s. 170-173; w: Obecność. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność, Lublin 2008, s. 313-315);
 114. Rozmowy o uniwersytetach. I (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Woźniakowski), "Znak" 30 (1978) nr 6, s. 798-803;
 115. Uniwersytet w przeddzień sześćdziesięciolecia (z M. A. Krąpcem rozmawia Cz. Dąbrowski), "Kierunki" (1978) nr 30, s. 1, 4;
 116. W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dyskusji o dorobku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni, "Życie i Myśl" 28 (1978) nr 11, wypowiedzi M. A. Krąpca s. 23-27, 35-36, 71-72;
 117. Człowiek i wartość, "Roczniki Filozoficzne" 27 (1979) z. 2, s. 51-69;
 118. Człowiek - suwerenny byt osobowy - w ujęciu K. Wojtyły (na marginesie "Osoby i czynu"), "Zeszyty Naukowe KUL" 22 (1979) nr 1-3, s. 65-71 (oraz w: Być człowiekiem i chrześcijaninem, red. B. Bejze, Warszawa 1980, s. 25-34);
 119. Język i jego kreatywne aspekty, "Roczniki Filozoficzne" 27 (1979) z. 1, s. 21-43;
 120. Les voies de l'affirmation de Dieu, "Collectanea Theologica" 49 (1979) nr specjalny, s. 125-136;
 121. Analogia transcendentale e la sua funzione nella conoscenza di Dio, "Angelicum" 57 (1980), s. 147-171;
 122. Culture and Value, w: The Human Person and Philosophy in the Contemporary World, vol. 1, ed. J. M. Życiński, Kraków 1980, s. 29-45 (oraz w: Theory of Being. To Understand Reality, ed. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, s. 257-267);
 123. Funkcja refleksji w analizie czynu moralnego, "Roczniki Filozoficzne" 28 (1980) z. 2, s. 114-118;
 124. Nauka w służbie prawdy. Rozmowa z rektorem KUL-u, ks. prof. dr Mieczysławem Krąpcem OP (z M. A. Krąpcem rozmawia S. Budzyński), "Kierunki" 26 (1980) nr 49, s. 1, 4;
 125. Osoba i społeczność, "Zeszyty Naukowe KUL" 23 (1980) nr 4, s. 17-27;
 126. The Theory of Analogy of Being, w: Theory of Being to Understand Reality, ed. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, s. 31-106;
 127. The Universal and Transcendental Level of Human Language. The Role of Linking Verb "Is" in Judgements, w: Theory of Being. To Understand Reality, ed. S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, s. 25-29;
 128. W duchu kultury chrześcijańskiej, "Kierunki" 26 (1980) nr 45, s. 1, 4;
 129. Chrześcijaństwo - wspólne dobro Europy. Wokół kazania Jana Pawła II na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie - "O roli ludów słowiańskich w Kościele", "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" 9 (1981), s. 5-17 (oraz w: "Znak" 33 (1981) nr 9, s. 1159-1173);
 130. Ciało jako współ-czynnik konstytutywny człowieka, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "początku". O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1981, s. 139-158; oraz w: O Jana Pawła II teologii ciała. Filozoficzno-teologiczne komentarze do "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich", red. T. Styczeń, C. Ritter, Lublin 2009, s. 43-66.
 131. Doniosłe doświadczenie wielkości polskiego narodu (z M. A. Krąpcem rozmawia R. Kieraciński), "Słowo Powszechne" 23-25 X 1981 (nr 213), s. 1-2;
 132. Nazwać zło (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Wróblewski), "Życie Warszawy" (1981) nr 171, s. 1, 5;
 133. Poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina, "Summarium" 10 (1981), s. 127-132;
 134. Proszę zapytać górala. Prawdy nie da się zastąpić niczym (z M. A. Krąpcem rozmawia E. Polak i B. Sułek), "ITD. Tygodnik Studencki" 8 III 1981 (nr 10), s. 8-9, 15;
 135. Man and Values, w: Metafisica e scienze dell'uomo. Atti del VII Congresso Internazionale (Bergamo, 4-9 settembre 1980), a cura di B. D'Amore, A. Ales Bello, vol. 1, Roma 1982, s. 555-568;
 136. O rozumienie dróg poznania Boga, w: W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1982, s. 50-58;
 137. Osoba i społeczność, w: Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1982, s. 63-74;
 138. Traits caracteristiques de la philosophie de Saint Thomas, w: Atti dell'VIII Congresso Tomistico Internazionale, vol. 5: Problemi metafisici, Cittá del Vaticano 1982, s. 7-13;
 139. Approci a Dio. L'interpretazione di Jacques Maritain (wspólnie z Z. J. Zdybicką), w: Jacques Maritain oggi. Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall'Universita Cattolica nel centenario della nascita Milano, 20-23 ottobre 1982, a cura di V. Possenti, Milano 1983, s. 119-124;
 140. Christianity - the Common Good of Europe, w: The Common Christian Roots of the European Nations, vol. 1, Florence 1983, s. 77-92 (oraz w: "Angelicum" 68 (1991), s. 469-487);
 141. Chrześcijaństwo - wspólne dobro Europy, w: W kierunku religijności, red. B. Bejze, Warszawa 1983, s. 256-267;
 142. Conoscenza mistica di Dio secondo Jacques Maritain (wspólnie z Z. J. Zdybicką), w: Jacques Maritain oggi. Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall'Universita Cattolica nel centenario della nascita Milano, 20-23 ottobre 1982, a cura di V. Possenti, Milano 1983, s. 125-128;
 143. Decyzja - bytem moralnym, "Roczniki Filozoficzne" 31 (1983) z. 2, s. 47-65;
 144. O rozumienie bytu moralnego. W odpowiedzi na krytykę mego artykułu "Decyzja - bytem moralnym" kolegom T. Styczniowi i A. Szostkowi, "Roczniki Filozoficzne" 31 (1983) z. 2, s. 91-102;
 145. Poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina (z Z. J. Zdybicką), "Roczniki Filozoficzne" 31 (1983) z. 2, s. 9-17;
 146. On the Realism of Metaphysics (tłum. A. Rodzińska), "Dialectics and Humanism" 11 (1984) z. 4, s. 585-597;
 147. Człowiek twórcą kultury, w: Wiara i życie, red. B. Bejze, Warszawa 1985, s. 99-131;
 148. Dusza ludzka - współczesne i Tomaszowe podejście, "Zeszyty Naukowe KUL" 28 (1985) nr 3-4, s. 45-57;
 149. The Person and Society, "Angelicum" 62 (1985), s. 609-623;
 150. Przedmiot filozoficznych dociekań, "Roczniki Filozoficzne" 33 (1985) z. 1, s. 5-54;
 151. Metafizyczne rozumienie rzeczywistości, "Zeszyty Naukowe KUL" 29 (1986) nr 1, s. 3-15 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De veritate. Dysputy problemowe O prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin 1999, s. 201-212);
 152. The Metaphysical Understanding of Reality, "Dialectics and Humanism" 13 (1986) z. 4, s. 127-138;
 153. Monizm - pluralizm, "Roczniki Filozoficzne" 33 (1986) z. 1, s. 21-82 (oraz w: W kręgu filozofii i religii, red. M. Kiliszek, J. Leskiewiczowa, Warszawa 1987, s. 1-70);
 154. Odzyskać świat realny (z M. A. Krąpcem rozmawia M. Bajer), "Tygodnik Powszechny" 40 (1986) nr 32, s. 3;
 155. Cywilizacja miłości spełnieniem osoby, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. "Gdzie jesteś Adamie?", Lublin 1987, s. 224-244;
 156. Czy językoznawstwo warunkuje filozofowanie?, "Roczniki Filozoficzne" 35 (1987) z. 1, s. 125-136 (oraz w: Język i metafizyka. Dziś i jutro filozofii polskiej, red. J. Gowin, H. Woźniakowski, Kraków 1990, s. 19-29);
 157. Dialog?, w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A. B. Stępień, Rzym 1987, s. 7-17;
 158. The Human Dimension of Christian Culture - the Common Heritage of the Nations of Europe (tłum. A. Rodzińska), "Dialectics and Humanism" 14 (1987) z. 1, s. 5-23;
 159. The Human Soul. The Approach of St. Thomas and Some Contemporary Thinkers, w: L'anima nell'antropologia di s. Tommaso d'Aquino. Atti del Congresso della Societa Internazionale s. Tommaso d'Aquino, S.I.T.A.: Roma, 2-5 gennaio 1986, a cura di A. Lobato, Milano 1987, s. 469-482;
 160. Monizm - pluralizm. Prawda - dobro - piękno jako wartości humanistyczne, w: Wezwanie do prawdy i miłosierdzia, red. B. Bejze, Warszawa 1987, s. 9-26;
 161. Wspomnienie o ks. prof. S. Kamińskim, "Roczniki Filozoficzne" 35 (1987) z. 1, s. 374-375;
 162. [Czym jest dla mnie Msza święta?], w: Czym jest dla mnie Msza święta? Ankieta Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie, red. W. A. Niewęgłowski, Warszawa 1988, s. 49-50;
 163. Główne prądy we współczesnej polskiej filozofii, "Odpowiedzialność i Czyn" 1 (1988) z. 1, s. 58-65;
 164. Kardynał Dezydery Józef Mercier a Polska, w: Belgia - Polska. Bilans i perspektywy badawcze. Kolegium belgijsko-polskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 7-8 X 1977, red. J. Rebeta, Lublin 1988, s. 103-113;
 165. Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej - wspólnego dziedzictwa narodów Europy, "Znaki Czasu" (1988) nr 9, s. 12-28 (oraz w: Ewangelia i kultura. Doświadczenia środkowoeuropejskie, red. M. Radwan, T. Styczeń, Rzym 1988, s. 284-302; także w: "Żeby nie ustała wiara". Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Homerski [i in.], Lublin 1989, s. 389-407);
 166. Suwerenność narodu, "Przegląd Katolicki" (1988) nr 30, s. 1 (oraz w: O życie godne, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 51-62);
 167. Wyjaśnić rzeczywistość, "Przegląd Katolicki" (1988) nr 5, s. 1, 5;
 168. - [Wypowiedź na spotkaniu z Michaiłem Gorbaczowem], w: Inteligencja wobec nowych problemów socjalizmu. Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji, Warszawa 1988, s. 23-24;
 169. Z dyskusji (wypowiedź M. A. Krąpca nawiązująca do dyskusji po referacie A. Zuberbiera "Bóg filozofii i Bóg religii"), "Zeszyty Naukowe KUL" 31 (1988) nr 2, s. 28;
 170. Zwornik narodowej tożsamości (z M. A. Krąpcem rozmawia D. Werska), "Za i Przeciw" (1988) nr 51-52, s. 11;
 171. Filozofia i nauki, "Roczniki Filozoficzne" 37-38 (1989-1990) z. 1, s. 171-180;
 172. Nauka a aktualne problemy Polski, "Nauka Polska" 37 (1989) nr 3, s. 11-21;
 173. O niektórych wnioskach z doświadczeń wojny, "Przymierze. Informator Duszpasterski" (1989) wrzesień, s. 1-2;
 174. Światopogląd i prawda, w: Nauka, światopogląd, religia, red. Z. Zdybicka, Warszawa 1989, s. 43-56 (oraz w: Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 51-62);
 175. The Fundations of National Identity, "Dialectics and Humanism" 17 (1990) z. 2, s. 21-28;
 176. G. W. F. Hegla rozumienie bytu, "Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej" 2 (1990), s. 19-36;
 177. Integracja Polski z Europą i tożsamość narodowa Polaków (z M. A. Krąpcem rozmawia Cz. Dąbrowski), "Słowo Powszechne" 29-30 IX 1990 (nr 192), s. 3, 11;
 178. Is Linguistics a Prerequisite to Philosophizing?, "Angelicum" 67 (1990), s. 185-202;
 179. Jana Dunsa Szkota koncepcja bytu, "Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej" 2 (1990), s. 3-23;
 180. Jeszcze Polska nie zginęła... O podstawach tożsamości narodu, w: O życie godne człowieka, red. B. Bejze, Warszawa 1990, s. 69-78;
 181. Katolicka nauka społeczna - o co w niej chodzi? (z M. A. Krąpcem rozmawia Cz. Dąbrowski), "Słowo Powszechne" 15-16 XII 1990 (nr 257), s. 8;
 182. Kryzys społeczno-gospodarczy kryzysem człowieka, w: O życie godne człowieka, red. B. Bejze, Warszawa 1990, s. 251-263 (oraz w: "Roczniki Filozoficzne" 39-40 (1991-1992) z. 2, s. 39-51);
 183. On the Sources of Natural Law, "Dialectics and Humanism" 17 (1990) z. 2, s. 237-243;
 184. Prawda - dobro - piękno jako wartości humanistyczne, w: Alternatywna pedagogika humanistyczna. Konferencja w Jabłonnie k. Warszawy 29 XI - 1 XII 1984, red. B. Suchodolski, Wrocław 1990, s. 41-63;
 185. Religia ogniskową kultury, w: O życie godne człowieka, red. B. Bejze, Warszawa 1990, s. 194-227;
 186. Christianity - the Common Good of Europe, "Angelicum" 68 (1991), s. 469-488;
 187. Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej - wspólnego dziedzictwa narodów Europy, "Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego" 87 (1991), s. 389-407;
 188. Moment poczęcia jest początkiem życia ludzkiego (z M. A. Krąpcem rozmawia Cz. Dąbrowski), "Słowo Powszechne" 22 III 1991;
 189. O filozoficznej szkole lubelskiej (z M. A. Krąpcem rozmawia Cz. Dąbrowski), "Tygodnik Słowa" 4 VIII 1991;
 190. O rozumienie narodu, "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3, s. 3-12;
 191. On Some Foundation of Polish Advantage, w: Poland. The Quest for New Identity and Competitive Advantage, red. A. Kukliński, Warsaw 1991, s. 24-38;
 192. Teokracja?, "Gazeta Wyborcza" 21 IX 1991, s. 11;
 193. Zakorzenienie..., "Przegląd Uniwersytecki KUL" 3 (1991) nr 1, s. 3;
 194. Czy śmierć jest sensem życia?, w: Cierpienie i śmierć, red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 149-161;
 195. Dwie wizje świata realnego: monizm - pluralizm, w: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1992, s. 29-53;
 196. Etyka, prawo i Trybunał Norymberski (z M. A. Krąpcem rozmawia D. Wareska-Zajączkowska), "Słowo Powszechne" 9 VI 1992, s. 3 (oraz w: "Słowo - Dziennik Katolicki" 30 IV - 03 V 1993; także w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 148-150);
 197. Filozofia a ideologia, w: Zadania filozofii we współczesnej kulturze, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1992, s. 95-100;
 198. Filozofia i nauka, w: Nauka - religia - dzieje. VI Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo 6-9 sierpnia 1990, red. J. A. Janik, Kraków 1992, s. 119-127;
 199. Prawda o człowieku w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 4 (1992) nr 6, s. 16-17, 28;
 200. Prawo naturalne a etyka (moralność), w: Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 11-12 czerwca 1991 roku w Katowicach, red. B. Czech, Katowice 1992, s. 41-49;
 201. Rozważania o narodzie, "Człowiek w Kulturze" 1 (1992), s. 5-37;
 202. Sztuka - mimesis czy mania?, w: Sztuka - mimesis czy kreacja? Referaty XXXIV Tygodnia Filozoficznego, Lublin 1992, s. 23-38 (oraz w: "Opcje. Kwartalnik Kulturalny" (1993) nr 2, s. 82-89);
 203. Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu, "Słowo - Dziennik Katolicki" 12-14 III 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 34-37);
 204. Człowiek - dramat natury i osoby, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 11-24 (fragm. książki Człowiek i prawo naturalne);
 205. Czy i jak filozofować, "Słowo - Dziennik Katolicki" 16-18 IV 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 11-14);
 206. Dobro wspólne i zagrożenie alienacją, "Słowo - Dziennik Katolicki" 15 IX 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 68-72);
 207. Dziś i jutro filozofii (z M. A. Krąpcem rozmawia P. Jaroszyński), "Rzeczpospolita" 28 VI 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 139-142);
 208. Encykliki - katechezą Kościoła, "Słowo - Dziennik Katolicki" 20 X 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 125-128);
 209. Monism and Pluralism (tłum. H. McDonald), "Dialogue and Humanism" (1993) nr 3, s. 5-48;
 210. Nauka i głupota, "Słowo Katolickie" 26-28 II 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 15-17);
 211. Nauka i prawa człowieka, w: Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze, Kraków-Warszawa 1993, s. 66-84;
 212. O dobry i rozumny porządek prawny (wspólnie z K. Wroczyńskim), "Słowo - Dziennik Katolicki" 30 IV - 03 V 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 61-65);
 213. O ludzką politykę (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Wroczyński), "Słowo - Dziennik Katolicki" 20 VII 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 150-153);
 214. Pomóc odbudować ludzką kulturę (z M. A. Krąpcem rozmawiają A. Maryniarczyk i K. Wroczyński), "Słowo - Dziennik Katolicki" 12-14 II 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 153-156);
 215. Sensy i byty, czyli kłopoty z nauczaniem filozofii, "Słowo - Dziennik Katolicki" 28-29 V 1993, s. 9 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 25-28);
 216. Wspomnienia o Jacku Woronieckim, "Słowo - Dziennik Katolicki" 26-28 III 1993 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 156-158);
 217. Culture and Value, w: The Philosophy of Person, ed. J. Tischner [i in.], Washington 1994, s. 35-42;
 218. Filozofia... jaka? - Klasyczna!, "Słowo - Dziennik Katolicki" 07 III 1994, s. 6 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 18-21);
 219. Humanistyczna historia sztuki profesora Antoniego Maślińskiego, "Roczniki Humanistyczne" 42 (1994) z. 4, s. 5-9;
 220. Idea "postępu" w krzywym zwierciadle ekologii, "Człowiek w Kulturze" 2 (1994), s. 17-29;
 221. [Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu], w: Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu, red. B. Bejze, Warszawa 19942, s. 134-141;
 222. Niepodległość i konkordat, "Słowo - Dziennik Katolicki" 07 III 1994 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 91-94);
 223. O demokratyczne państwo "dobra wspólnego", "Słowo - Dziennik Katolicki" 06-08 V 1994 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 72-75);
 224. O filozofii w KUL (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Wroczyński), "Słowo - Dziennik Katolicki" 17-19 VI 1994 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 142-148);
 225. Prawa człowieka i ich zagrożenia, "Człowiek w Kulturze" 3 (1994), s. 5-109;
 226. Religia gwarantem praw człowieka, w: Religia a sens bycia człowiekiem, red. Z. J. Zdybicka, Lublin 1994, s. 11-31;
 227. Specyfika poznania metafizycznego, w: Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński, Wrocław 1994, s. 256-259;
 228. U podstaw cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, "Słowo - Dziennik Katolicki" 27-29 V 1994 (oraz w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 52-56; także w: "Ethos" 7 (1994) nr 4, s. 217-220; w języku ang. Foundations of a Civilization of Life and a Civilization of Death, tłum. M. Kowalczyk, "Ethos" (1996) special edition nr 2, s. 201-204);
 229. Afirmacja Boga w ludzkiej moralności, "Roczniki Filozoficzne" 43-44 (1995-1996) z. 2, s. 37-48;
 230. Afirmacja Boga w uwarunkowaniu ludzkiej moralności, "Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej" 4 (1995) nr 5-6, s. 261-272;
 231. Czy człowiek bez celu?, "Człowiek w Kulturze" 6-7 (1995), s. 5-37;
 232. Czym jest filozofia klasyczna?, "Summarium" 24-25 (1995-1996), s. 5-17 (oraz w: "Roczniki Filozoficzne" 45 (1997) z. 1, s. 156-165);
 233. Dobro wspólne i prawa człowieka, w: Religia w życiu społecznym, red. B. Bejze, Warszawa 1995, s. 11-25;
 234. Jaka demokracja?, "Filozofia" (1995) nr 24, s. 15-23;
 235. Kłamstwo tylko krzykiem stoi i przemocą... Czyli: dlaczego nie ma ucieczki od filozofii (z M. A. Krąpcem rozmawia T. Rakowski), "Słowo - Dziennik Katolicki" 18-20 VIII 1995, s. 3;
 236. Papież opoką wiary, w: Czytając "Przekroczyć próg nadziei", red. T. Styczeń, Z. Zdybicka, Lublin 1995, s. 25-32 (oraz w: "Przegląd Uniwersytecki KUL" 7 (1995) nr 2, s. 6, 10);
 237. Polskość przeżywaliśmy intensywnie (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Sochoń), "Sycyna. Dwutygodnik Kulturalny" 2 (1995) nr 26, s. 3-4;
 238. Pytania są wciąż te same (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Sochoń), "W Drodze" (1995) nr 9 (265), s. 4-8;
 239. Struktura bytu (fragm.), w: Historia filozofii. Wybór tekstów, red. K. Kaszyński, Zielona Góra 1995, s. 198-200;
 240. Znaki czy rzeczywistość, "Słowo - Dziennik Katolicki" 2-4 VII 1995, s. 18-20;
 241. Znaki i rzeczywistość, "Człowiek w Kulturze" 4-5 (1995), s. 5-44;
 242. 50 lat pracy Wydziału, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 8 (1996) nr 3, s. 8-9, 30 (pt. Pięćdziesiąt lat pracy Wydziału, w: Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, red. A. B. Stępień, J. Wojtysiak, Lublin 2000, s. 47-54);
 243. Arystoteles, "Człowiek w Kulturze" 8 (1996), s. 271-276;
 244. Byłem zawsze nieumiarkowanym realistą... (z M. A. Krąpcem rozmawia M. Kalinowska [i in.]), w: Rozmowy o filozofii, red. A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak, Lublin 1996, s. 39-60;
 245. Co to jest naród?, "Człowiek w Kulturze" 8 (1996), s. 59-75;
 246. Nowy człowiek - nowa kultura - nowa Polska (z M. A. Krąpcem rozmawia W. Dłubacz), "Ku Nowej Polsce" (1996) nr 1, s. 18-20;
 247. Porzucić świat absurdów (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Sochoń), "Człowiek w Kulturze" 8 (1996), s. 231-269;
 248. Teatr jako sposób ludzkiego życia, w: Pogranicza teatru, red. J. Lewandowski, Lublin 1996, s. 9-15 (oraz w: "Ethos" 20 (2007) nr 1-2, s. 33-37);
 249. Why Is Classical Philosophy and That of St. Thomas Aquinas of Service to the Apostolate?, w: La formazione integrale Domenicana al servizio della Chiesa e della societa, a cura di R. Christian, Bologna 1996, s. 81-94;
 250. [Przekonania dotyczące Boga a postawy moralne], w: Wobec Boga i moralności, red. B. Bejze, Warszawa 1996, s. 49-62;
 251. Wrócić do źródeł prawdy, "Dziennik Zachodni" 29 XI 1996;
 252. By troszczyć się o dobro wspólne, w: By troszczyć się o dobro wspólne, "Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej" 4 (1997), s. 7-13;
 253. Konstytucja bez Boga jest przeciw człowiekowi (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), w: By ocalić suwerenność, "Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej" 1 (1997), s. 5-10;
 254. Natura ludzkiej wolności, w: Wolność we współczesnej kulturze, red. Z. J. Zdybicka [i in.], Lublin 1997, s. 31-39 (tłum. ang. The Nature of Human Freedom, w: Freedom in Contemporary Culture, vol. 1, red. Z. J. Zdybicka [i in.], Lublin 1998, s. 35-43);
 255. Natura ludzkiej wolności, "Człowiek w Kulturze" 9 (1997), s. 21-31;
 256. O kulturę prawdy, "Człowiek w Kulturze" 9 (1997), s. 154-159 (oraz w: "Ku Nowej Polsce" (1997) nr 3, s. 22-23); w: Mądrość i troska. Wspomnienia o Ojcu prof. Mieczysławie Albercie Krąpcu OP, Mikołów 2010, 111-115);
 257. Polacy, kultura i autorytety (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Sochoń), "Powściągliwość i Praca" 48 (1997) nr 2, s. 6-7;
 258. Powrócić do korzeni, w: V Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 13 lipca 1997, Warszawa 1997, s. 14-21;
 259. Rozumny ład dobra, "Ku Nowej Polsce" (1997) nr 3, 28-29;
 260. Rozumny ład dobra organizującego cywilizację czyli bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 9 (1997) nr 5, s. 12-13;
 261. Sekty - stare herezje w nowym opakowaniu, w: Sekty - powab herezji, "Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej" 2 (1997), s. 6-9;
 262. "Siatka metafizyczna" w studium historii filozofii, "Kwartalnik Filozoficzny" 25 (1997) z. 1, s. 63-65, 227-238;
 263. W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (jako współautor), "Summarium" 26-27 (1997-1998), s. 151-205;
 264. Co się zdarzyło 17 IX 1939 r., "Niedziela" 25 X 1998, s. 26;
 265. Człowiek jest osobą, w: Człowiek, osoba, płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 19982, s. 31-56;
 266. Europa wolnych narodów, "Nasz Dziennik" 31 III 1998, s. 9;
 267. Filozofia służebnicą teologii (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" 24-25 X 1998, s. 11;
 268. Kontynuacja lwowskich tradycji, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 10 (1998) nr 3, s. 6 (oraz w: Nauka i wiara, red. A. Szostek, Lublin 1999, s. 23-24);
 269. Kościół uformował i obronił naród polski (fragm. artykułu Co to jest naród?), "Rycerz Niepokalanej" (1998) nr 11, s. 390;
 270. O rozum w religii (z M. A. Krąpcem rozmawia D. Rafalska), "Gazeta Studencka" 24 IV 1998 (nr 7), s. 10;
 271. Nauczać - poprzez racjonalne uzasadnianie informacji (z M. A. Krąpcem rozmawia M. J. Gondek), w: Przyszłość polskiej edukacji, "Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej" 5 (1998), s. 4-10 (oraz w: "Nasz Dziennik" 12 VII 1998);
 272. O rozumienie praw człowieka (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" 10 XII 1998, s. 1, 8;
 273. Państwo jako rozumny ład dobra, "Człowiek w Kulturze" 10 (1998), s. 4-12;
 274. Porządek prawny - rzeczywistość czy fikcja, "Człowiek w Kulturze" 11 (1998), s. 15-26;
 275. Pytania o sens życia (z M. A. Krąpcem rozmawia W. Dłubacz), "Ku Nowej Polsce" (1998) nr 1, s. 7-8;
 276. Sens filozofii, w: Filozofia. Wzloty i upadki. XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL 3-6 marca 1997, Lublin 1998, s. 113-118;
 277. Struktura psychiki zwierząt, "Życie Weterynaryjne" 73 (1998) nr 1, s. 2-4;
 278. Człowiek bytem osobowym, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 81-92;
 279. Czytając encyklikę "Fides et ratio". Rozumnie wierzyć - rozumnie poznawać, "Arcana" (1999) nr 1, s. 34-45 (toż w: Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, pod red. I. Deca, Wrocław 1999, s. 193-206; toż w: Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, W. Chudy, Lublin 2003, s. 269-282);
 280. Diálogos sobre la metafísica. De la historia de la metafísica. Desarrollo de la formación del concepto del ser (wspólnie z A. Maryniarczykiem; tłum. B. Piotrowski), "Pensamiento y cultura" 2 (1999), s. 115-133;
 281. Odpowiedzialność dotykająca pokoleń (z M. A. Krąpcem rozmawia M. J. Gondek), "Nasz Dziennik" 4-5 IX 1999, s. 12-13;
 282. Przedmiot filozoficznych wyjaśnień: byt czy "sens" bytu, w: Poznanie bytu czy ustalanie sensów, red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin 1999, s. 11-26;
 283. Religia w Zofii Józefy Zdybickiej filozoficznym wyjaśnianiu, "Roczniki Filozoficzne" 47 (1999) z. 2, s. 5-11;
 284. Rozumnie wierzyć - rozumnie poznawać. Czytając encyklikę "Fides et ratio", w: Wiara i rozum, red. G. Witaszek, Lublin 1999, s. 17-34;
 285. Sport - usprawnienia czy wyczyny, "Człowiek w Kulturze" 12 (1999), s. 135-143;
 286. Teatr jako sposób życia człowieka, "Człowiek w Kulturze" 12 (1999), s. 3-11 (oraz w: "Łódzkie Studia Teologiczne" 8 (1999), s. 97-103; w języku wł. Il teatro come modo di vita dell'uomo, "Angelicum" 76 (1999), s. 615-625);
 287. Wrócić do rzeczywistości (z M. A. Krąpcem rozmawia E. Sakowicz), "Homo Dei" (1999) nr 4, s. 127-135;
 288. Wypłynąć na głębię człowieczeństwa (wypowiedź M. A. Krąpca [i in.]), "Nasz Dziennik" 9-10 I 1999, s. 9;
 289. Dlaczego nieprzemijająca nowość myśli Tomasza? (O antropologię integralną), w: Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s. 13-32;
 290. Ks. Jan Sochoń, Spór o rozumienie świata [...], Warszawa 1998, ss. 533 PAX (recenzja), "Człowiek w Kulturze" 13 (2000), s. 279-283;
 291. Myśląc ojczyzna, "Rodzina Radia Maryja" (2000) nr 5, s. 38;
 292. Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa, "Człowiek w Kulturze" 13 (2000), s. 5-17;
 293. Odkrywać prawdę (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" 12-13 II 2000, s. 18;
 294. Odpowiedzialność dotykająca pokoleń (z M. A. Krąpcem rozmawia M. J. Gondek), w: Media w kulturze, "Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej" 7 (2000), s. 5-12;
 295. Osoba w chrześcijańskiej kulturze, w: Solidarność zasadą życia społecznego, Tarnowskie Góry 2000, s. 7-10;
 296. Starzenie się - dojrzewaniem człowieka, "Studia Philosophiae Christianae" 36 (2000) nr 2, s. 107-113;
 297. Towards and Integral Anthropology (tłum. M. McDonald), "Angelicum" 77 (2000), s. 43-64;
 298. W poszukiwaniu prawdy o świecie, człowieku i Bogu (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" 9-10 XII 2000, dodatek specjalny, s. 1-4 (oraz w: "Ziemia Lubelska" (2006) nr 1-2, s. 36-38);
 299. Wynośmy śmiecie ideologii (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Sochoń), w: J. Popiełuszko, Dotknięcie Boga. Myśli, modlitwy, wywiady, wybór i oprac. J. Sochoń, Warszawa 2000, s. 147-152;
 300. Cień nieosądzonych zbrodni (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Kruczek), "Nasz Dziennik" 29-30 IX 2001, s. 19;
 301. Dla Narodu - bez pomocy państwa (z M. A. Krąpcem rozmawia M. J. Gondek), "Nasz Dziennik" 1-2 XII 2001, s. 13;
 302. Dziecięctwo jako forma życia ludzkiego, w: Oblicza dzieciństwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001, s. 17-21;
 303. Moralność i etyka, w: Codzienne pytania Antygony, red. A. Szostek, A. M. Wierzbicki, Lublin 2001, s. 189-194;
 304. O roli filozofii, "Nasz Dziennik" 29-30 XII 2001, s. 13;
 305. Prawo wychowuje czy instrumentalizuje?, "Polska Ziemia. Katolickie Pismo Środowisk Ludowo-Narodowych" (2001) nr 1, s. 4;
 306. U podstaw chrześcijańskiej kultury, "Nasz Dziennik" 27-28 X 2001, s. 22;
 307. W klimacie dwóch kultur (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Kruczek), "Nasz Dziennik" 25 V 2001, s. 11;
 308. W trosce o polską kulturę, "Nasz Dziennik" 20-21 I 2001, s. 22;
 309. Blask polskiej kultury, "Zarządzanie i Edukacja" (2002) nr 2, s. 119-124;
 310. Człowiek bytem osobowym. Św. Tomasza koncepcja człowieka, w: Osoba i realizm w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 19-46 (oraz w: O godność osoby ludzkiej. (Praca zbiorowa), red. L. J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska, Radom 2002, s. 21-47);
 311. Czy tylko niezrozumienie? (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" 26-27 X 2002, s. 16;
 312. Czym jest kultura?, w: Co po nas zostanie?, Kraków 2002, s. 11-15;
 313. Czynniki filozoficznego realizmu, w: Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 113-128;
 314. Dla umocnienia tożsamości narodowej i umocnienia wiary (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Robaczewski), "Cywilizacja" 2 (2002), s. 304-306;
 315. Moralność i etyka, "Zeszyty Dziennikarskie Instytutu Dziennikarstwa im. św. Maksymiliana M. Kolbego" 1 (2002) nr 2, s. 9-15;
 316. Nie ma "tak" dla człowieka bez "tak" dla jego życia. O właściwe rozumienie praw człowieka, "Ethos" 15 (2002) nr 3-4, s. 54-56;
 317. "Non possumus!" w obronie człowieka, "Ethos" 15 (2002) nr 1-2, s. 195-196;
 318. O chrześcijańskiej kulturze (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Cywilizacja" 2 (2002), s. 268-272;
 319. O Powszechnej Encyklopedii Filozofii, "Nasz Dziennik" 8-9 VI 2002, s. 20;
 320. Osoba i naród wobec globalizmu, "Człowiek w Kulturze" 14 (2002), s. 5-16;
 321. Państwo wspólnego dobra, "Zarządzanie i Edukacja" (2002) nr 6, s. 127-142;
 322. Porządek prawny ("ordo iuris") - rzeczywistość czy fikcja, "Ius et Lex" 1 (2002), s. 133-144;
 323. Rozważania o narodzie, w: Polska refleksja nad narodem. Wybór tekstów, Poznań 2002, s. 238-246 [frg. książki M. A. Krąpca Rozważania o narodzie, Lublin 2000);
 324. Sens państwa w oczach klasyków - Arystotelesa i Tomasza, w: Człowiek, jego wolność i prawa a polityka. Tradycja i współczesność, red. A. Hrebenda, W. Kaute, Katowice 2002, s. 9-18;
 325. Upiory terroryzmu, "Nasza Polska" 17 IX 2002 (nr 38), s. 13 (tekst wygłoszony na sympozjum we Wrocławiu w rocznicę ataku 11 września 2001);
 326. W darze Ojcu świętemu (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" 26-27 X 2002, s. 13;
 327. W służbie narodowej kultury, "Nasz Dziennik" 16-17 II 2002, s. 19;
 328. Byt a dobro, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De bono, De appetitu boni et voluntate. Dysputy problemowe O dobru, O pożądaniu dobra i o woli, tłum A. Białek, Lublin 2003, s. 199-212 (pt. O dobru, w: Spór o dobro, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012, s. 13-32);
 329. Decyzja - realnym źródłem działania, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De bono, De appetitu boni et voluntate. Dysputy problemowe O dobru, O pożądaniu dobra i o woli, tłum A. Białek, Lublin 2003, s. 225-242;
 330. Dziecko osobą dojrzewającą, w: Stulecie dziecka - blaski i cienie, pod red. J. Wilka, Lublin 2003, s. 19-24;
 331. Dziedzictwo, któremu na imię Polska, "Różaniec" (2003) nr 11, s. 6-8;
 332. Jako i my odpuszczamy (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Kruczek), "Nasz Dziennik" 15 VII 2003, s. 9;
 333. Kto udaje filozofa (z M. A. Krąpcem rozmawia Z. Barszewicz), "Echo" 18 VI 2003;
 334. O chrześcijańskich źródłach europejskiej kultury, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin 2003, s. 17-25;
 335. O filozofii w kontekście wydania III tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Cywilizacja" 4-5 (2003), s. 228-233;
 336. O Powszechnej Encyklopedii Filozofii (wspólnie z A. Maryniarczykiem), "Niedziela" 23 II 2003, s. 4;
 337. O właściwe rozumienie kultury i wychowania, "Służyć Prawdzie" (2003) nr 1, s. 17-20;
 338. Osoba ludzka i błędy w jej rozumieniu, w: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 13-48;
 339. Polskie Logos a Ethos. O kulturę humanistyczną osoby ludzkiej, "Cywilizacja" 7 (2003), s. 30-38;
 340. Pontyfikat cierpienia... Dlaczego?, "Nasz Dziennik" 17 X 2003, s. 14;
 341. Rola filozofii w kształceniu humanistycznym, "Człowiek w Kulturze" 15 (2003), s. 29-44;
 342. Świat po 11 września 2001 roku, w: Świat w rok po tragedii WTC 11.09.2001. Sympozjum, red. J. Bortkiewicz, Wrocław 2003, s. 67-70;
 343. U źródeł różnych form liberalizmu, "Cywilizacja" 6 (2003), s. 10-19;
 344. W poszukiwaniu prawdy o świecie, człowieku i Bogu (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Człowiek w Kulturze" 15 (2003), s. 7-17;
 345. W trosce o humanizm kultury (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" 24 X 2003, s. 7-9;
 346. Wiara, rozum i sens cierpienia (z M. A. Krąpcem rozmawia W. Pustułka), "Dziennik Zachodni" 17 X 2003;
 347. Wybierać odpowiedzialnie, "Cywilizacja" 4-5 (2003), s. 10-14;
 348. Blask polskiej kultury - "rozumni szałem", "Cywilizacja" 8 (2004), s. 10-16;
 349. Człowiek podmiotem wychowania, "Zeszyty Formacji Katechetów" 4 (2004) nr 2, s. 25-29;
 350. Czy wychowywać?, "Służyć Prawdzie" (2004) nr 2, s. 12-16;
 351. Czym jest Europa? (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Człowiek w Kulturze" 16 (2004), s. 7-14;
 352. Informować prawdziwie, "Służyć Prawdzie" (2004) nr 4, s. 15-16;
 353. Kultura techniczna a humanistyczna, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek, Lublin 2004, s. 7-19;
 354. Media a rzeczywistość (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Robaczewski), "Cywilizacja" 9 (2004), s. 22-25;
 355. Moralność a etyka, "Cywilizacja" 10 (2004), s. 10-22;
 356. Moralność i etyki, "Świdnickie Studia Teologiczne" 1 (2004) nr 1, s. 147-162;
 357. Niepodległość wymaga wolności, "Służyć Prawdzie" (2004) nr 6, s. 16-18;
 358. Nuda wstąpiła w Europę (z M. A. Krąpcem rozmawia M. Gumowski), "Charaktery. Magazyn Psychologiczny dla Każdego" 8 (2004) nr 6, s. 54-55;
 359. O moralności ogólnoludzkiej i etyce, "Służyć Prawdzie" (2004) nr 5, s. 16-20;
 360. O narodowe wychowanie, "Służyć Prawdzie" (2004) nr 3, s. 16-17;
 361. Od pomysłu do wykonania - dzieło sztuki, "Cywilizacja" 11 (2004), s. 10-16;
 362. Piszę na pojutrze, nie na jutro (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Pierończyk), "Dziennik Zachodni" 4 VI 2004;
 363. Słowo stało się ciałem, "Służyć Prawdzie" (2004) nr 7, s. 14-16;
 364. Specyfika metafizyki realistycznej, w: Metafizyka w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 17-36;
 365. Znaki a rzeczywistość, "Nasz Dziennik" 14 X 2004, s. 7-8;
 366. Analogia w filozofii, w: Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 447-471;
 367. Człowiek jako byt osobowy, "Ethos" 18 (2005) nr 1-2, s. 23-35;
 368. Człowiek podmiotem wychowania, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2005, s. 7-12;
 369. Człowiek w rodzinie, "Służyć Prawdzie" (2005) nr 10, s. 19-21;
 370. Kryzys cywilizacyjny i cywilizacja miłości, "Cywilizacja" 15 (2005), s. 8-24 (oraz w: Myśli wybrane, wybrała K. Stępień, Lublin 2011, s. 71-113);
 371. Lubelska Szkoła Filozoficzna, "Nasz Dziennik" 1 XII 2005, dodatek s. IV;
 372. Ludzki wymiar pracy, "Człowiek w Kulturze" 17 (2005), s. 7-18;
 373. Majątek prywatny gwarantem osobowej wolności, w: Wolność wolnego rynku, pod red. S. Kowolika, Tarnowskie Góry 2005, s. 17-26;
 374. Mieć świadomość celu wychowania, w: Etos nauczyciela, "Zeszyty Edukacyjne" (IEN) 3 (2005), s. 9-19;
 375. Nie lękaj się być człowiekiem (z M. A. Krąpcem o Janie Pawle II rozmawia M. Prus), "Kurier Lubelski. Magazyn" 7-8 IV 2005, s. 10;
 376. Nie ma człowieka bez Chrystusa, "Nasza Polska" 12 IV 2005 (nr 15), s. 4;
 377. Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa, w: Nowość chrześcijańskiej kultury, "Zeszyty Edukacyjne" (IEN) 2 (2005), s. 9-22;
 378. O języku metafizyki, w: Filozofia wobec tajemnic religijnych, red. J. Sochoń, A. Wierciński, Warszawa 2005, s. 21-30;
 379. O kulturze, kryzysie i szkołach filozoficznych w tomie VI, "Nasz Dziennik" 1 XII 2005, dodatek s. I;
 380. O odpowiedzialności za naród, "Służyć Prawdzie" (2005) nr 12, s. 18-20;
 381. O roztropną realizację dobra wspólnego, "Służyć Prawdzie" (2005) nr 8, s. 14-15;
 382. O rozumienie prawa, "Cywilizacja" 12 (2005), s. 12-32;
 383. O znaczeniu rodziny i jej zagrożeniach, "Służyć Prawdzie" (2005) nr 13, s. 16-17;
 384. Od prawdy nie ma ucieczki (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Kruczek), "Nasz Dziennik" 9-10 VII 2005, s. 14-15;
 385. Po pierwsze człowiek (z M. A. Krąpcem rozmawia W. Pustułka), "Dziennik Zachodni" 5 IV 2005;
 386. Podstawowe przestrzenie uprawiania filozofii, w: Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 17-41;
 387. "Poznaj samego siebie" - by działać po ludzku, w: Wychować charakter, red. A. Piątkowska, K. Stępień, Lublin 2005, s. 11-21;
 388. Rodzina - szkoła - społeczność dla dobra osoby, "Służyć Prawdzie" (2005) nr 11, s. 16-19;
 389. Rozwój osoby w państwie, "Społeczeństwo i Rodzina" 2 (2005) nr 4, s. 4-14;
 390. Społeczność i rodzina, "Cywilizacja" 13 (2005), s. 22-32;
 391. Wielki obrońca człowieka (z M. A. Krąpcem o Janie Pawle II rozmawia A. Kruczek), "Nasz Dziennik" 4 IV 2005, s. 30;
 392. Wspomnienia o Jacku Woronieckim (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Robaczewski), "Służyć Prawdzie" (2005) nr 9, s. 19-22;
 393. Wybierać odpowiedzialnie..., "Myśl Polska" 64 (2005) nr 39-40, s. 8;
 394. Wychowanie, charakter i szkoła w rozwoju życia osobowego człowieka (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Robaczewski), "Cywilizacja" 14 (2005), s. 28-38;
 395. Bez Boga człowiek jest nikim. Rozmowa z o. prof. zw. dr hab. Mieczysławem Albertem Krąpcem o przesłaniu Ojca Świętego Benedykta XVI do Polaków (z M. A. Krąpcem rozmawia A. Kruczek), "Nasz Dziennik" 13 VI 2006, s. 13;
 396. Bez wychowania nie ma kultury, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 44, s. 11;
 397. Bóg jest miłością (z M. A. Krąpcem rozmawia W. Pustułka), "Dziennik Zachodni" 27 V 2006;
 398. Człowiek jako osoba i jego realizacja w kulturze (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Nasz Dziennik" (2006) nr 245, dodatek s. I;
 399. Człowiek jest osobą, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 38, s. 11;
 400. Czym jest wolność, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 48, s. 11;
 401. Dziecko żyje wiarą, nadzieją i miłością, "Służyć Prawdzie" (2006) nr 16, s. 15-17;
 402. Kim jest człowiek?, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 36-37, s. 11;
 403. Knowledge and Reality, "Forum Philosophicum" 11 (2006), s. 29-35;
 404. Kultura i jej dziedziny, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 49, s. 11;
 405. Naród - pomiędzy przeszłością a przyszłością, "Służyć Prawdzie" (2006) nr 17, s. 14-17;
 406. Negacja człowieczeństwa, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 42, s. 11;
 407. Nie ma ucieczki od filozofii (z M. A. Krąpcem rozmawia D. Robaczewska), "Myśl Polska" 65 (2006) nr 10, s. 9 (oraz w: Mądrość i troska. Wspomnienia o Ojcu prof. Mieczysławie Albercie Krąpcu OP, Mikołów 2010, 105-109);
 408. O filozofie Karolu Wojtyle (z M. A. Krąpcem rozmawia W. Klusek), "Kurier Lubelski" 7 III 2006, s. 2;
 409. O naturze ludzkiej jako stworzonej, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 39, s. 7;
 410. O odwrót od ideologii, "Cywilizacja" 19 (2006), s. 20-24;
 411. O patriotyczne wychowanie, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, Przemyśl-Rzeszów 2006, s. 77-81 (oraz w: Oblicza patriotyzmu. Rozprawy i szkice, red. nauk. H. Kiereś [i in.], Toruń 2007, s. 134-141);
 412. O warunkach rozwoju kultury narodowej (z M. A. Krąpcem rozmawia P. S. Mazur), "Cywilizacja" 17 (2006), s. 14-22;
 413. O wyborze roztropnym, wolnym i odpowiedzialnym, "Służyć Prawdzie" (2006) nr 15, s. 15-16;
 414. Osoba i państwo, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2006, s. 9-29;
 415. Poznanie istniejących rzeczy, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De ideis, De scientia Dei. Dysputy problemowe O ideach, O wiedzy Boga, tłum. A. Białek, Lublin 2006, s. 209-223;
 416. Problem kresu życia ludzkiego, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 41, s. 11;
 417. Problem spełnienia osoby, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 40, s. 11;
 418. Przejawy kryzysu kultury a odpowiedzialność, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 50, s. 11;
 419. Przez cierpienie do Zmartwychwstania, "Służyć Prawdzie" (2006) nr 14, s. 16-18;
 420. Rodzina fundamentem życia człowieka i narodu, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 43, s. 11;
 421. Sport - usprawnienia czy wyczyny?, "Wychowawca" (2006) nr 6, s. 5-7;
 422. Substancja - istota - natura. Ich rozumienie i funkcja w wyjaśnianiu rzeczywistości, w: Substancja, natura, prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, s. 15-38;
 423. Sztuka i technika bez moralności?, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 52-53, s. 11;
 424. To jest wielkie przesłanie do Narodu (z M. A. Krąpcem rozmawia P. Mazur), "Nasz Dziennik" 1 IV 2006, s. 30-31;
 425. W poszukiwaniu sensu cierpienia, "Cywilizacja" 16 (2006), s. 8-13;
 426. Warunki realistycznego poznania w filozofii, w: Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [...], Kraków 2006, s. 219-224;
 427. Wiara, nadzieja, miłość - u źródeł wychowania, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 45, s. 11;
 428. Wprowadzić dziecko w świat kultury, "Cywilizacja" 18 (2006), s. 8-15 (oraz w: "Świat i Słowo" 5 (2007) nr 1, s. 37-46);
 429. Wychowanie do dobra, "Myśl Polska" 65 (2006) nr 46-47, s. 11;
 430. Bez wychowania nie ma kultury, "Służyć Prawdzie" (2007) nr 20, s. 12-14;
 431. By spełniać swe człowieczeństwo, "Służyć Prawdzie" (2007) nr 21, s. 14-16;
 432. Człowiek żyje na wieczność (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Wiszniewska), "Nasz Dziennik" 24 XII 2007, s. 25-28;
 433. Czy w życiu chodzi o osiągnięcie sukcesu?, "Służyć Prawdzie" (2007) nr 18, s. 14-15;
 434. Drogi zagłady Narodu, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 27-28, s. 11;
 435. Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 46, s. 11;
 436. Dziedzictwo św. Stanisława, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 4, s. 11;
 437. Europa bez Boga?, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 14-15, s. 11;
 438. Excisa virescit, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 51- 52, s. 11;
 439. Ius jako prawo natury - natura prawa, w: Das Naturrecht und Europa, hrsg. T. Guz, Frankfurt am Main 2007, s. 15-34;
 440. Konieczne warunki jedności w wierze, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 44-45, s. 11;
 441. Korzenie kultury chrześcijańskiej, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 1-2, s. 11;
 442. Ład społeczny a tradycja i rewolucja, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 26, s. 11;
 443. Młodzież za Piotrem naszych czasów, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 23-24, s. 11;
 444. Na wzór Chrystusa, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 48, s. 11;
 445. Narodowa edukacja - remedium na kryzys, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 20, s. 11;
 446. Naród - pomiędzy przeszłością a przyszłością, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 35, s. 11;
 447. O celu państwa i globalizmie, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 39, s. 11;
 448. O filozofię jako podstawę kultury, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 8, s. 11;
 449. O godności osobowej, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 49-50, s. 11;
 450. O inicjatywie Powszechnej encyklopedii filozofii, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 6, s. 11;
 451. O lubelskiej szkole filozoficznej (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 65-71;
 452. O obowiązku poznania i uznania prawdy, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 25, s. 11;
 453. O odpowiedzialności za popełniane zło, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 16-17, s. 11;
 454. O owocach rozdziału polityki od moralności, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 42, s. 11;
 455. O pierwszym tomie "Powszechnej encyklopedii filozofii", "Myśl Polska" 66 (2007) nr 7, s. 11;
 456. O politykę jaką roztropną realizację dobra wspólnego, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 36, s. 11 (oraz w: "Służyć Prawdzie" (2007) nr 22, s. 14-16);
 457. O prawa Narodu, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 33-34, s. 11;
 458. O różnych postaciach terroryzmu, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 18-19, s. 11;
 459. O sensie kształcenia, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 22, s. 11;
 460. O szóstym tomie "Powszechnej encyklopedii filozofii", "Myśl Polska" 66 (2007) nr 11, s. 11;
 461. O trzecim tomie "Powszechnej encyklopedii filozofii", "Myśl Polska" 66 (2007) nr 10, s. 11;
 462. O wolną szkołę niezideologizowaną, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 21, s. 11;
 463. O wyzwaniach współczesności i odpowiedzi na nie, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 40, s. 11;
 464. O znaczeniu Polonii dla kultury narodowej, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 29-30, s. 11;
 465. Obowiązki wobec narodu, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 31-32, s. 11;
 466. Santo Subito. Ojciec Mieczysław Albert Maria Krąpiec o świętości Jana Pawła II, "Nasz Dziennik" 4 IV 2007 (nr 129), s. 16;
 467. Posiadanie - mienie gwarantem osobowego rozwoju, "Cywilizacja" 20 (2007), s. 8-19;
 468. Pośrednictwo Maryi, "Służyć Prawdzie" (2007) nr 19, s. 18-19;
 469. Pracować długomyślnie, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 9, s. 11;
 470. Problem ideologizacji kultury, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 5, s. 11;
 471. Ratowanie zagrożonej kultury humanistycznej w społeczności Polaków, "Nasz Dziennik" 10 X 2007, s. 7;
 472. Religia ostateczną racją ludzkich decyzji, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 43, s. 11;
 473. Religia wrogiem czy zwieńczeniem polityki: rozpad wspólnej kultury Europy, w: Polityka a religia, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2007, s. 7-13;
 474. Rozumieć kobiecość (z M. A. Krąpcem rozmawiają K. Stępień, A. Zalewska), "Cywilizacja 21 (2007), 22-29;
 475. Rozumienie człowieka - od hinduizmu do New Age, w: Dusza, umysł, ciało. Spór o jedność bytową człowieka, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2007, s. 17-41;
 476. "Śmierć Boga" śmiercią człowieka, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 13, s. 11;
 477. Św. Tomasz z Akwinu przewodnikiem na ścieżkach filozofii, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 12, s. 11;
 478. Tradycja, ewolucja i rewolucja, "Cywilizacja" 23 (2007), s. 8-14;
 479. W służbie dobru wspólnemu, "Myśl Polska" 66 (2007) nr 37, s. 11;
 480. Wychowanie narodu przez wychowanie człowieka w cywilizacji osobowej, "Cywilizacja" 22 (2007), s. 22-25;
 481. Wywiad z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem, redaktorem naczelnym "Zeszytów Naukowych KUL" w latach 1973-1983 (z. 3) (z M. A. Krąpcem rozm. R. Kryński), "Zeszyty Naukowe KUL" 50 (2007) nr 4, s. 167-169;
 482. Analiza struktury uczuć, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008, s. 207-212 (fragm. książki Psychologia racjonalna);
 483. Bitwa o człowieka, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 23-24, s. 11;
 484. Być bardziej człowiekiem, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 4, s. 11;
 485. Charakterystyka funkcji poznawczej zmysłów wewnętrznych, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008, s. 313-339 (fragm. książki Psychologia racjonalna);
 486. Charakterystyka funkcji poznawczej zmysłów zewnętrznych, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008, s. 299-312 (fragm. książki Psychologia racjonalna);
 487. Charakterystyka uczuć, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008, s. 213-222 (fragm. książki Psychologia racjonalna);
 488. Co to znaczy być osobą?, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 25-26, s. 15;
 489. Czym jest kłamstwo, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 22, s. 11;
 490. Dziecko żyje wiarą, nadzieją i miłością, "Świat i Słowo" 5 (2007) nr 1, s. 281-283;
 491. Encyklopedia, jakiej nie było (z M. A. Krąpcem rozmawia J. M. Jackowski), "W Podróży. Magazyn Pokładowy PKP Intercity" (2008), styczeń, s. 18-20;
 492. Ewolucjonizm, ale jaki?, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin 2008, s. 7-40;
 493. Gdy Bóg stał się człowiekiem, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 3, s. 11;
 494. Media a moralność, "Cywilizacja" 24 (2008), s. 8-15;
 495. Młodość jako początek samogospodarzenia, "Służyć Prawdzie" (2008) nr 24, s. 19-20;
 496. Nauka niejedno ma imię (z M. A. Krąpcem rozmawia P. Czartoryski-Sziler), "Nasz Dziennik" 2-3 II 2008, s. 12;
 497. O miłości miłosnej, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 18-19, s. 11;
 498. O patriotyczne wychowanie, "Cywilizacja" 27 (2008), s. 22-26;
 499. O politykę jako roztropną realizację dobra wspólnego, "Służyć Prawdzie" (2008) nr 22, s. 14-16;
 500. O roztropności, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 29-30, s. 16;
 501. O rozumienie człowieka, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 40, s. 12, nr 41, s.12;
 502. O sensie ascezy, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 10, s. 11;
 503. O sensie cierpienia, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 8, s. 11;
 504. O wolności i tolerancji, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 35-36, s. 12;
 505. O zadaniach szkoły w kontekście reformy edukacji (wywiad archiwalny z 2000 roku), "Służyć Prawdzie" (2008) nr 25, s. 14-16;
 506. O znaczeniu modlitwy, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 6, s. 11;
 507. Oddać życie za drugich, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 9, s. 11;
 508. Odkrywać prawdę (z M. A. Krąpcem rozmawia K. Stępień), "Cywilizacja" 25 (2008), s. 18-23;
 509. Odmienić bieg myśli, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 7, s. 11;
 510. Pamięć i wspomnienie tych, co odeszli, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 17, s. 11;
 511. Polityka jako roztropne realizowanie wspólnego dobra, w: Oblicza polityki. Studia i szkice, red. A. Ulaczyk, Toruń 2008, s. 11-25;
 512. Powszechna Encyklopedia Filozofii w służbie kultury humanistycznej, "Nasz Dziennik" 14 XI 2008, s. 7;
 513. Problematyka celu w wyjaśnianiu filozoficznym, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 17-33;
 514. Przejawy instrumentalizacji człowieka, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 20-21, s. 15;
 515. Pytanie o życie wieczne, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 14, s. 11, nr 15, s. 11;
 516. Religia wiary i miłości godna, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 1-2, s. 11;
 517. Religia źródłem miłości, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 5, s. 11;
 518. Sublimacja uczuć, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008, s. 223-230 (fragm. książki Psychologia racjonalna);
 519. Świadectwo i wiara w Zmartwychwstanie, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 12-13, s. 11;
 520. Świadkowie wiary wzorem życia, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 16, s. 11;
 521. Uczucia a wola, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008, s. 231-242 (fragm. książki Ja - człowiek);
 522. Uczucia jako zmysłowe pożądanie, w: św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin 2008, s. 201-206 (fragm. książki Psychologia racjonalna);
 523. "Widowisko dla świata i aniołów i ludzi", "Służyć Prawdzie" (2008) nr 23, s. 11-13;
 524. Wybieraj dobro!, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 33-34, s. 12;
 525. Wychowywać w szacunku do życia, "Myśl Polska" 67 (2008) nr 39, s. 17;
 526. [Wywiad], "Przegląd Uniwersytecki" 20 (2008) nr 2-3, s. 17-19 (wywiad udzielony Akademickiej Kronice Filmowej KUL w 2007 roku);
 527. Zamiast filozofii mamy mitologię (z M. A. Krąpcem rozmawiają H. i M. Dyrda), "Myśl Polska" 67 (2008) nr 39, s. 6-7;
 528. Atak na człowieka, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 31-32, s. 10;
 529. Bogurodzica Dziewica Bogiem sławiena Maryja, "Służyć Prawdzie" (2009) nr 26, s. 15-16;
 530. Bytowe podstawy sprawiedliwości, w: Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość, red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin 2009, s. 9-13;
 531. Czym jest Krzyż?, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 18-19, s. 10;
 532. Dobro wspólne racją społeczeństwa, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 27-28, s. 10;
 533. Filozofia i filozofie, w: Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 189-201 (fragm. książki Człowiek - kultura - uniwersytet);
 534. Filozofia - ostateczne rozumienie świata (z M. A. Krąpcem rozmawia J. Sochoń), "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 7-36;
 535. Filozoficzne wyjaśnienie faktu śmierci, "Cywilizacja" (2009) nr 31, s. 32-40;
 536. Godność osoby osnową nauki Jana Pawła II, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 35-36, s. 10;
 537. Kształcenie - do czego?, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 7, s. 9;
 538. Na kanwie projektu konstytucji, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 23-24, s. 10;
 539. O filozofii, w: Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s.13-26;
 540. O konieczności roztropności, "Służyć Prawdzie" (2009) nr 28, s. 15-16;
 541. O narodowe wychowanie, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 10, s. 11;
 542. O pełnię człowieczeństwa, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 15-16, s. 10;
 543. O polskiej religijności, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 13, s. 10, nr 14, s. 10;
 544. O Rzeczpospolitej wielu narodów, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 5, s. 9;
 545. O wybór dobra realnego, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 21, s. 10;
 546. "Odmieńcie bieg waszych myśli", "Myśl Polska" 68 (2009) nr 11, s. 11;
 547. Religijny relatywizm, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 17, s. 10;
 548. Rozumieć kobiecość i męskość, "Służyć Prawdzie" (2009) nr 29, s. 14-16 (fragm. wywiadu K. Stępień i A. Zalewskiej z M. A. Krąpcem z "Cywilizacji" (2007) nr 21);
 549. Rozwój życia osobowego, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 22, s. 10;
 550. O filozofii, w: Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s.13-26;
 551. Sens uprawiania filozofii, "Nasz Dziennik" 3 XI 2009, s. 7;
 552. W przededniu nowego roku, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 4, s. 9;
 553. Wartości chrześcijańskie?, "Myśl Polska" 68 (2009) nr 8, s. 9;
 554. "Widowisko dla świata i aniołów i ludzi", "Myśl Polska" 68 (2009) nr 6, s. 9;
 555. Wybieraj dobro!, "Służyć Prawdzie" (2009) nr 27, s. 13-14;
 556. Egzystencjalizm tomistyczny, w: Polski Arystoteles XX wieku, red. A. Maryniarczyk, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2010, s. 67-95 (fragm. książki Człowiek - kultura - uniwersytet);
 557. Jedynym autorytetem jest rzeczywistość (z M. A. Krąpcem rozmawiają H. i M. Dyrda), w: Mądrość i troska. Wspomnienia o Ojcu prof. Mieczysławie Albercie Krąpcu OP, Mikołów 2010, s. 99-103;
 558. Kłamstwa o człowieku, rodzinie, narodzie i państwie, "Służyć Prawdzie" (2010) nr 32, s. 15-17;
 559. Metafizyka - ale jaka?, w: Polski Arystoteles XX wieku, red. A. Maryniarczyk, Lublin: Polskie Tow. Tomasza z Akwinu 2010, s. 53-66 (fragm. książki Człowiek - kultura - uniwersytet);
 560. Odpowiedzialność wobec drugich, "Służyć Prawdzie" (2010) nr 33, s. 15-16;
 561. Przesłanie, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2010, s. 19-21;
 562. Rodzina fundamentem życia człowieka i narodu, "Służyć Prawdzie" (2010) nr 30, s. 12-13;
 563. Wychowanie do dobra, "Służyć Prawdzie" (2010) nr 31, s. 15-17;
 564. Czas jesieni życia - odczytaniem jego sensu, "Służyć Prawdzie" (2011) nr 34, s. 13-14;
 565. O społecznej naturze człowieka, "Służyć Prawdzie" (2011) nr 35, s. 16-17;
 566. Obszary kultury, w: Promotor kultury klasycznej, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2011, s. 67-74 (fragm. książki Człowiek i kultura);
 567. Polskość w kulturze chrześcijańskiej, w: Promotor kultury klasycznej, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2011, s. 113-118 (fragm. książki Człowiek i kultura);
 568. Sens kultury chrześcijańskiej, w: Promotor kultury klasycznej, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2011, s. 75-111 (fragm. książki Człowiek i kultura);
 569. Wstępne rozumienie kultury, w: Promotor kultury klasycznej, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2011, s. 51-66 (fragm. książki Człowiek i kultura);
 570. Wychowanie do miłości i sprawiedliwości, "Służyć Prawdzie" (2011) nr 36, s. 16-17;
 571. Czemu służyć powinny środki masowego przekazu, "Służyć Prawdzie" (2012) nr 38, s. 11-13;
 572. Człowiek i wartość, w: Spór o dobro, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012, s. 71-95. (fragm. książki Odzyskać świat realny);
 573. Narodowe być czy nie być?, "Służyć Prawdzie" (2012) nr 39, s. 14-15;
 574. O naturalnych granicach wolności, "Służyć Prawdzie" (2012) nr 41, s. 13-14;
 575. O prawa narodu, "Służyć Prawdzie" (2011) nr 37, s. 15-16;
 576. O umiłowaniu wolności i suwerenności, "Służyć Prawdzie" (2012) nr 40, s. 13-15;
 577. O naturalnych granicach wolności, "Służyć Prawdzie" (2012) nr 41, s. 13-14;
 578. Religia u podstaw polskiej kultury, "Służyć Prawdzie" (2013) nr 42, s. 12-14.
 579. O celach obecnego kształcenia, "Służyć Prawdzie" (2013) nr 43, s. 14-16.

Opracowała: Agata Szymaniak


« powrótCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu