Internetowa wersja Encyklopedii
  polishenglish 
 

Recenzje - Logos życia

Głos znad Niemna, 19 października 2001

Ukazał się w druku pierwszy to Powszechnej Encyklopedii Filozofii -- dzieła bezprecedensowego w historii polskiej kultury humanistycznej. Projekt ten jest realizowany przez wysiłek grona filozofów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Tomasza z Akwinu. Jednym z założycieli tego towarzystwa był prof. kardynał Karol Wojtyła, obecny papież Jan Paweł II.

W przygotowaniu artykułów dla encyklopedii uczestniczą również uczeni z innych polskich ośrodkłow naukowych (Warszawa, Kraków, Wrocław i in.), także zagranicznych (Hiszpania, Włochy, Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, Białoruś, Estonia, Słowacja i in.). Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest znany polski i światowy myśliciel, członek szeregu akademii nauk, twórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej Mieczysław Albert Krąpiec OP.

W tradycji kultury europejskiej encyklopedie były i są najbardziej uniwersalną formą informowania i kształcenia społeczeństwa. Fakt opracowania encyklopedii z określonej dziedziny nauki jest świadectwem dojrzałego poziomu kultury naukowej danego narodu. Otóż szczególnie doniosłą rolę w kształtowaniu kultury odgrywa encyklopedia filozoficzna, będąca ogniskową całej wiedzy naukowej o świecie, kulturze i człowieku. "Filozofia, która przenika tak istotne dziedziny kultury jak poznanie, postępowanie, wytwarzanie, jest dla kultury każdego narodu jej logosem (rozumem), który pozwala odkryć wyższy, niż tylko doraźny, cel życia i działania [...]. Nie udało się dotąd opracować autorskiej encyklopedii w języku polskim. Fakt ten jest dokuczliwym brakiem dla polskiej kultury filozoficznej o dla całej humanistyki. Potrzeba uzupełnienia tego braku jest dzis wyzwaniem." -- czytamy w przedmowie do pierwszego tomu.

Jednym z pobudzających motywów tej inicjatywy jest też poważna dewastacja polskiej kultury chrześcijańskiej przez pięćdziesiątletnie "jedynie słusznej" marksistowskiej ideologii, kiedyś obowiązującej na wszystkich szczeblach życia społecznego. Dzisiaj, zdaniem autorów encyklopedii, propaganda laicko-ateistyczna nasiliła swe oddziaływanie na umysły Polaków, stając się źródłem kolejnych deformacji światopoglądowych.

W Powszechnej Encyklopedii Filozofii będa przedstawione podstawowe problemy filozoficzne, a szczególnie skrupulatnie problematyka człowieka i kultury. Uwaga zespołu jest skierowana przede wszystkim nie na filozoficzne teorie same w sobie, lecz na udzielenie rzetelnych uzasadnionych odpowiedzi na doniosłe pytania egzystencjalne, nękające człowieka w tym świecie. Jest to zatem realizacja klasycznego sposobu filozofowania, opartego na myśli Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.

Według struktury encyklopedia ma zawierać hasła problemowe (najbardziej znaczące), przeglądowe (historyczne) oraz biogramy wybitnych myślicieli, zasłużonych w dziejach filozofii.

Powszechna Encyklopedia Filozofii zaplanowana jest na 8 tomów, które wydaane będą w cyklu jeden tom rocznie, każdy zawierający ok. 500 haseł na ok. 800 stronach druku w formacie A4.(...)


Jurij Załoska (Mińsk)


« powrót

Copyright © 2010-2021 PTTA :: Wykonanie: Tomasz Żmuda