Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Doctoral dissertations

1. Kreft, Danuta. "Specyfika filozofowania w szkole lubelskiej." [Specificity of philosophizing in the Lublin School] Ph.D Dissertation, Catholic University of Lublin, 1996.
2. Grabowski, Rafał D. "La concepción finalista del derecho natural en Mieczysław Albert Krąpiec." Ph.D Dissertation, Universidad de Navarra, 1999.
3. Janowski, Jacek. "Status prawa w tomizmie egzystencjalnym M. A. Krąpca." [Status of the law in the existential Thomism of M. A. Krąpiec] Ph.D Dissertation, Maria Curie-Skłodowska University, 1999.
4. Fotta, Peter. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii realistycznej." [Mieczysław A. Krąpiec's concept of realistic philosophy] Ph.D Dissertation, Catholic University of Lublin, 2002.
5. Sołtys, Andrzej. "Natura Boga w interpretacji przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego." [The nature of God according to the representatives of existential Thomism] Ph.D Dissertation, Catholic University of Lublin, 2002. (Discusses M. A. Krąpiec's and L. Elders's views about the nature of God.)
6. Degro, Imrich. "Problem ludzkiej wolności i jej granic w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca." [Problem of the human freedom and its limits according to St. Thomas Aquinas and Mieczysław A. Krąpiec] Ph.D Dissertation, Catholic University of Lublin, 2004.
7. Rozkos, M., "Metafyzicko-antropologické základy závilosi pozitívneho práva od práva prirodzného v pon!ati sv. Tomáša Akvinského a Mieczysława Alberta Krąpca. Metafizyczno-antropologiczne podstawy zależności prawa stanowionego od prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krąpca." [The metaphysical and anthropological foundations of the relation of established law to the natural law according to St. Thomas Aquinas and Mieczysław Albert Krąpiec] Ph.D Dissertation, Catholic University of Lublin, 2005.
8. Gretka, Wojciech. "Teoria aktu i możności w wyjaśnianiu dynamizmu osoby ludzkiej w ujęciu Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca." [Theory of potency and act as an explanation of the dynamism of the human person according to Aristotle, St. Thomas Aquinas and Mieczysław A. Krąpiec] Ph.D Dissertation, Catholic University of Lublin, 2006.

Opracowała: Agata Szymaniak


« backCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu