Zdjecie


layout_12.jpg, 3 kB
PolishEnglish

Journal articles, papers and encyclopedia
entries

 1. Bargieł, Franciszek. "Czy tylko nieporozumienie? O większą dokładność i poprawność języka filozoficznego." [Is it just a misunderstanding? Towards a greater exactness and correctness of philosophical terminology] (Deals with the paper of M. A. Krąpiec, "Tajemnica i absurd w ostatecznym tłumaczeniu świata." [Mystery and absurd in the final explanation of the world]) Ateneum Kapłańskie 54 (1957), 470-476.
 2. Bejze, Bohdan. "Na marginesie dyskusji o dowodzie kinetycznym." [Side-notes to the discussion on the kinetic proof] (Contains the summary of arguments of M. A. Krąpiec.) Znak 10, no 5 (1958), 598-600.
 3. Bejze, Bohdan. "Analiza ludzkiego poznania." [Analysis of the human cognition] Tygodnik Powszechny 13, no 33 (1959), 4.
 4. Bejze, Bohdan. "Glosy do sporu o poznawalność Boga." [Glosses to the dispute on the knowledge of God] (Deals with the discussion between M. A. Krąpiec, F. Bargieł and W. Giszter) Ateneum Kapłańskie 59 (1959), 127-133.
 5. Stróżewski, Władysław. "Wśród publikacji filozoficznych". [About some philosophical publications] Znak 11 (1959), 1648-1656.
 6. Bejze, Bohdan. "O strukturze bytu." [On the structure of being] Tygodnik Powszechny 14, no 19 (1960), 4.
 7. Stępień, Antoni B. "W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego." [About the epistemology of the existential Thomism] Roczniki Filozoficzne 8, 1 (1960), 173-183.
 8. Stróżewski, Władysław. "M. A. Krąpca Teoria analogii bytu. Wśród publikacji filozoficznych." [M. A. Krąpiec's theory of analogy of being: About some philosophical publications] Znak 12 (1960), 702-707.
 9. Bejze, Bohdan. "Analogia bytu istniejącego." [Analogy of the existing being] Zeszyty Naukowe KUL 5, no 1 (1962), 121-126.
 10. Bejze, Bohdan. "Analogia proporcjonalności i jej odmiany. Z zagadnień metafizycznej teorii analogii." [The analogy of proportionality and its variants: Some problems concerning the metaphysical theory of analogy] Roczniki Filozoficzne 10, no 1 (1962), 105-118.
 11. Kuczyński, Janusz. "Problem zła czyli bezsilność katolicyzmu." [The problem of evil or the powerlessness of Catholicism] (Discusses M. A. Krąpiec's book Why evil?) Argumenty 7, no 3 (1963), 3.
 12. Zalewski, Sylwester. "Czy metafizyka jest nauką?" [Is metaphysics a science?] Kierunki 8, no 30 (1963), 8.
 13. Zalewski, Sylwester. "Dwie interpretacje rzeczywistości." [Two interpretations of reality] Kierunki 8, no 22 (1963), 2.
 14. Zdybicka, Jozefa. "Wierność skomplikowanej rzeczywistości." [Faithfulness to the complexness of reality] Znak 15 (1963), 739-750.
 15. Siek, J. "Kierunki rozwoju metafizyki na KUL-u." [The development guidelines for metaphysics in CUL] Kierunki 10, no 25 (1965), 6.
 16. Smreczyński, Z. "Komu służysz filozofio neotomistyczna?" [Whom do you serve, neo-Thomist philosophy?] Tygodnik Powszechny 21, no 22 (1967), 3.
 17. Pacuła, S. "W kręgu metafizyki klasycznej. (Nad dziełem o. M. A. Krąpca OP)." [About the classical philosophy. (The work of Father M. A. Krąpiec OP)] Życie i Myśl 18 (1968) no 10, 90-96.
 18. Stępień, Antoni B. "O stanie filozofii tomistycznej w Polsce." [About the condition of the Thomistic philosophy in Poland] In W nurcie zagadnień posoborowych [Issues concerning the post-Vatican II thought] Edited by Bohdan Bejze. Warsaw: Wydawnictwo Siostr Loretanek, 1968, 97-126. (Thomism of M. A. Krąpiec, see pp. 108-112.)
 19. Wawrzyniak, Andrzej, and Zofia J. Zdybicka. "Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968." [The history of metaphysics and kindred sciences in the Catholic University of Lublin, 1918-1968] Roczniki Filozoficzne 17 no 1 (1969), 63-121. (About M. A. Krąpiec, see pp. 95-98.)
 20. Gogacz, Mieczysław. "Relacyjna struktura osoby w ujęciu M. A. Krąpca." [Relational structure of person according to M. A. Krąpiec] In Gogacz, M., Problem teorii osoby [The problem of the theory of person] Studia Philosophiae Christianae 7, no 2 (1971), 53-56. (Also in Gogacz, M., Wokół problemu osoby. [About the problem of person] Warsaw, 1974, 39-42.)
 21. "O. prof. dr Mieczysław Krąpiec rektorem KUL." [Father Prof. Mieczysław Krąpiec, the Rector of CUL] Słowo Powszechne 18-19 July 1970 (no 171), 1.
 22. "Rektor KUL-u ks. prof. M. Krąpiec w Montrealu." [The Rector of KUL, Rev. Prof. M. Krąpiec in Montreal] Głos Polski 17 VI 1971.
 23. "Rektor KUL-u w USA i Kanadzie." [The Rector of KUL in USA and Canada] Tygodnik Powszechny 27, no 42 (1973), 7.
 24. Wolicka, Elżbieta. "Studium filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1968-1972." [Studies in theoretical philosophy at the Catholic University of Lublin 1968-1972] Roczniki Filozoficzne 21, no 1 (1973), 94-106.
 25. Gogacz, Mieczysław. "Platonizujące nastawienie tomistów. Relacjonistyczny aspekt stanowiska M. A. Krąpca." [The Platonic attitude of the Thomists: Relational aspect of M. A. Krąpiec's standpoint] In Gogacz, Mieczysław. Wokół problemu osoby [About the problem of person] Warsaw: PAX, 1974, 199.
 26. Bakies, Bogdan. "Poznanie metafizyczne a argumentacja na istnienie Boga w ujęciu Mieczysława A. Krąpca." [Metaphisical cognition and argument for God's existence according to Mieczysław A. Krąpiec] In Studia z filozofii Boga, t. 4: Wśród współczesnych ujęć teizmu i ateizmu [Studies in the philosophy of God, Vol. 4: About contemporary approaches in theism and atheism] Edited by Bohdan Bejze, Warsaw: ATK, 1977, 9-139.
 27. Chudy, Wojciech. "M. A. Krąpca koncepcja poznania istnienia (bytu)." [M. A. Krąpiec's concept of the cognition of existence (of being)] Filozofia. Czasopismo Koła Filozoficznego Studentów KUL (1978) no 4, 5-24.
 28. Tischner, Józef. "Człowiek poprzez okna systemu. (Refleksje nad dziełem M. A. Krąpca "Ja - człowiek")." [Man through the windows of the system (Reflections on M. A. Krąpiec's study "I-Man") Znak 28 (1976), 213-234.
 29. Ślipko, Tadeusz. "Krąpiec, Albert Mieczysław." In Enciclopedia filosofica, Vol. 4, Rome, 1979, 987.
 30. Kur, M. "W poszukiwaniu tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych." [The search for the Thomistic theory of existential judgments] Studia Philosophiae Christianae 16, no 1 (1980), 101-137. (Includes, among others, the survey of M. A. Krąpiec's views.)
 31. Piluś, Henryk. "Człowiek i osoba w ujęciu M. A. Krąpca." [Man and person according to M. A. Krąpiec] In Piluś, H. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim. [Man and personality in Polish Neo-Thomism] Wrocław: Ossolineum, 1980, 207-232.
 32. Chudy, Wojciech. "Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych." [Cognition of the existence (of being) according to the existential Thomists] Studia Philosophiae Christianae 17, no 2 (1981), 19-40; 18, no 2 (1982), 41-70.
 33. Wereska-Zajączkowska, Danuta. ""Gaudeamus" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim." ["Gaudeamus" at the Catholic University of Lublin] Za i Przeciw 5 XII 1982 (no 45), 6. (Inauguration report of the academic year 1982-1983, including the speech of M. A. Krąpiec.)
 34. Stępień, Antoni B. "Spór z eudajmonizmem czy o eudajmonizm w etyce?" [The argument against the eudaimonism or for the eudaimonism in ethics?] Roczniki Filozoficzne 31 no 2 (1983), 66-76. (The review of M. A. Krąpiec's article Decyzja - bytem moralnym. [Decision - the moral being])
 35. Stępień, Antoni B. "Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej." [Cognitive values in the contemporary Thomistic philosophy] Studia Filozoficzne 27, no 1-2 (1983), 49-83. (M. A. Krąpiec's Thomism, see pp. 65-66.)
 36. Szostek, Andrzej. "Jeszcze o specyfice wartości moralnej. Na marginesie artykułu M. A. Krąpca "Decyzja bytem moralnym"." [On the specificity of moral values once again: Side-notes to the M. A. Krąpiec's article "Decision - the moral being"] Roczniki Filozoficzne 31, no 2 (1983), 77-89.
 37. Wojnarowicz, S. "Odnowiciel KUL-u." [The Restorer of CUL] Panorama Polska 28, no 11 (1983), 5-6, 16.
 38. Budzyński, S., "Ks. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP - twórca "szkoły lubelskiej"." [Prof. Mieczysław Albert Krąpiec-the founder of the "Lublin school"] Ład 5, no 30 (1985), 4.
 39. "Mieczysław Albert Krąpiec OP." Ruch Filozoficzny 42, no 1-4 (1985), 241-244; 55, no 1 (1999), 81-82. (The biographical outline and bibliography of M. A. Krąpiec in the section "Autobiographies".)
 40. Tycner, J. "Doktryna Breżniewa." [The Brezhnev's doctrine] Prawo i Życie 13 August 1988 (no 33), 1, 14. (The report of the M. A. Krąpiec's message at the meeting with M. Gorbachev in the Royal Castle in Warsaw.)
 41. Wojciechowski, A. F. "Co dalej z doktryną Breżniewa?" [What's next with the Brezhnev's doctrine?] Dziennik Polski 49, no 32 (1988), 1, 4. (Includes, among others, the M. A. Krąpiec's view of the Brezhnev's doctrine.)
 42. Zasępa, Tadeusz. "O. prof. M. A. Krąpiec - doktor honoris causa Toronto." [Father Prof. M. A. Krąpiec-doctor h.c. of the Pontifical Institute of Mediaeval Studies in Toronto] Przegląd Uniwersytecki KUL 1, no 2 (1989), 2.
 43. Dmitruk, Krzystof. "W kręgu teologii kultury i teologii komunikacji." [Studies on the theology of culture and theology of communication] In Dmitruk, Krzystof, Współczesne polskie koncepcje kultury. [The contemporary Polish concepts of culture] Warsaw: PWN, 1990, 143-173 (On the Krąpiec's concept of culture, see pp. 144-149.)
 44. Majdański, Stanisław. "Doktorat honoris causa dla Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca w stulecie Wyższego Instytutu Filozofii w K.U. Leuven." [The honorary doctorate for Father Prof. Mieczysław A. Krąpiec on the occasion of the centenary of the Higher Institute of Philosophy, Leuven] Przegląd Uniwersytecki KUL 2, no 1-2 (1990), 7.
 45. Kaczyński, Edward. "Etyka powinności czy etyka decyzji? Spór T. Stycznia z A. Krąpcem. Próba zrozumienia." [The ethics of duty or the ethics of decision? The dispute between T. Styczeń and A. Krąpiec: An attempt of understanding] Studia Theologica Varsaviensia 29 (1991) no 2, 61-77. (Italian translation: "Etica del dovere o etica della decisione? Controversia tra T. Styczeń e A. Krąpiec." Angelicum 70 (1993), 523-544. Also in Kaczyński, Edward. "Verita sul bene" nella morale. Alcuni temi di morale fondamentale. Roma, 1998, 161-181.)
 46. Marlewski, Jerzy. "Suwerenność i odpowiedzialność." [Sovereignty and responsibility], Tygodnik Słowa 4 IV 1991, 3. (On M. A. Krąpiec's book "Suwerenność - czyja?" [Sovereignty-whose?].)
 47. Maryniarczyk, Andrzej. "Kilka pytań odnośnie krytyki "Metafizyki" Mieczysława A. Krąpca przeprowadzonej przez Adama Nowaczyka." [Some questions concerning the critique of the Mieczysław A. Krąpiec's "Metaphysics" by Adam Nowaczyk] Zeszyty Naukowe KUL 34, no 3-4 (1991), 123-130. (In reference to A. Nowaczyk's paper "Kilka uwag o pewnym sposobie filozofowania. (Na marginesie "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca). [Some remarks on a certain way of philosophizing: (Side-notes to the "Metaphysics" of Mieczysław Albert Krąpiec)] Studia Filozoficzne 32, no 4 (1988), 14-23.)
 48. Besler, Gabriela. "Konieczne i hipotetyczne tezy w metafizyce Mieczysława Alberta Krąpca." [The necessary and hypothetical thesis in the metaphysics of Mieczysław Albert Krąpiec] Zeszyty Naukowe KUL 35, no 3-4 (1992), 45-58.
 49. Boużyk, Maria, and Jan Sochoń. "Mieczysław Albert Krąpiec. Metafizyk naszych czasów." [Mieczysław Albert Krąpiec: Metaphysics of our days] Nowe Książki (1992) no 12, IV.
 50. Besler, Gabriela. "Rec[enzja] Mieczysław Albert Krąpiec, "Ja - człowiek"." [The book review: Mieczysław Albert Krąpiec "I - Man"] Zeszyty Naukowe KUL 35, no 3-4 (1992), 77-86. (An extensive review of Krąpiec's book, its structure and content.)
 51. "Profesor Krąpiec "Człowiekiem Roku 1992"." [Professor Krąpiec "1992 Man of the year"] Kurier Lubelski (1993) nr 11, 8. (The title issued by the American Biographical Institute.)
 52. Besler Gabriela, and Niebrój Katarzyna. "Kategoria pomyślności Józefa Bańki a kategoria zdrowego rozsądku Mieczysława A. Krąpca." [The category of prosperity of Józef Bańka and the category of common sense of Mieczysław A. Krąpiec] In Rozważania o filozofii a recentiori. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Józefowi Bańce [Reflections on the "a recentiori" philosophy: The jubilee book dedicated to professor Józef Bańka] Edited by Adolf E. Szołtysek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994, 218-223.
 53. Sochoń, Jan. "Przeciw absurdowi." [Against the absurdity] Nowe Książki (1994) no 12, 50-51 (About M.A. Krąpiec's book Odzyskać świat realny. [Back to the real world])
 54. Wroczyński, Krzystof. "Promocja Filozoficznej Szkoły Lubelskiej." [Promoting the Lublin School of Philosophy] Człowiek w Kulturze 2 (1994), 5-13.
 55. Rusecki, Marian. "Mieczysław Albert Krąpiec OP - rektor KUL-u w latach 1970-1983." [Mieczysław Albert Krąpiec-the Rector of CUL in 1970-1983] In Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Commemorative Book on the occasion of the 75th Anniversary of the Catholic University of Lublin] Edited by Marian Rusecki, Lublin: KUL, 1994, 67-73.
 56. Szołtysek, Adolf E. "Naturalne prawa człowieka w kontekście osobowo pojętego dobra wspólnego." [The natural human rights in context of the common good conceived as the good of person] Człowiek w Kulturze 2 (1994), 170-181. (Overview of M. A. Krąpiec's book O ludzką politykę [Toward a human politics].)
 57. Kurdziałek, M.arian. "Mieczysław Albert Krąpiec OP. Rektor KUL w latach 1970-1983." [Mieczysław Albert Krąpiec OP: The Rector of CUL in 1970-1983] Przegląd Uniwersytecki KUL 7, no 3 (1995), 10, 12.
 58. Napiórkowski, Stanisław C. "Nasi polscy teologowie w ocenie O. Prof. A. Krąpca." [Our Polish theologians in Father Prof. A. Krąpiec's opinion] Teologia w Polsce 13, no 43 (1995), 82.
 59. Gut, Arkadiusz. "Sąd egzystencjalny i poznanie istnienia (analiza poglądów F. Brentany i M. A. Krąpca)." [The existential judgment and the cognition of the existence (an analysis of F. Brentano's and M. A. Krąpiec's views] Roczniki Filozoficzne 44, no 1 (1996), 61-78.
 60. Hrapkowicz B., and A. Pustułka. "Jubileusz Mistrza. Szabla na filozofów." [The anniversary of the Master: A sabre against the philosophers] Trybuna Śląska 25 November 1996 (no 275), 1, 4. (The report of the ceremony on the occasion of the 50th anniversary of M. A. Krąpiec's didactic work and his 75th birthday in Promnice.)
 61. "Jubileusz O. Prof. Mieczysława A. Krąpca." [The jubilee of Father Professor Mieczysław A. Krąpiec] Człowiek w Kulturze 8 (1996), 229-230. (Contains a short biography and bibliography of M. A. Krąpiec.)
 62. [Ksiądz Profesor Mieczysław Krąpiec...] [Priest Professor Mieczysław Krąpiec...], Przegląd Uniwersytecki KUL 8, no 4 (1996), 6. (Greetings to M. A. Krąpiec from the Rector of CUL, editorial staff and PAN on the occasion of his 75th birthday.)
 63. Kubów, W. "Koryfeusz polskiej filozofii. 75. urodziny prof. Mieczysława Krąpca OP." [Corypheus of the Polish philosophy: 75th birthday of Professor Mieczysław A. Krąpiec OP] Zielony Sztandar 7 July 1996 (no 27), 5.
 64. Maryniarczyk, Andrzej. "Zarys ekologicznej filozofii. (U podstaw ekologicznego rozumienia rzeczywistości)." [An outline of the ecological philosophy (The foundations of ecological understanding of reality)] Zeszyty Naukowe KUL 39, no 3-4 (1996), 111-126. (Including among others the standpoint of M. A. Krąpiec.)
 65. "50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca." [The 50th anniversary of the academic teaching and research by Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec] Człowiek w Kulturze 9 (1997), 143-153. (Contains the laudation delivered by Piotr Jaroszyński and the speech of Professor Zofia J. Zdybicka.)
 66. Besler, Gabriela. "Tomizm egzystencjalny Mieczysława A. Krąpca a filozofia analityczna Petera F. Strawsona w sporze o koncepcję metafizyki." [The existential Thomism of Mieczysław A. Krąpiec and the analytic philosophy of Peter F. Strawson: The dispute between them concerning the concept of metaphysics] In Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej [Studies in the history of modern and contemporary philosophy] Edited by Ryszard Jadczak, and Józef Pawlak, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 1997, 167-174.
 67. Chudy, Wojciech. "Spór w szkole lubelskiej o podstawy i punkt wyjścia etyki." [Dispute within the Lublin School concerning the foundations and starting point of ethics] Roczniki Filozoficzne 45, no 1 (1997), 200-210.
 68. Czerkawski, Jan. "Lubelska szkoła filozoficzna na tle sytuacji filozofii w powojennej Polsce." [The Lublin School of Philosophy against a background of the situation of philosophy in Post-war Poland] Roczniki Filozoficzne 45, no 1 (1997) no 1, 166-190.
 69. "Krąpiec, Mieczysław Albert." In Nowa encyklopedia powszechna PWN [PWN new universal encyclopedia] Vol. 3, Warsaw: PWN, 1997, 550.
 70. Biernacki, Jerzy. "Genialne głupstwa i rzeczywistość. Wykład o. prof. A. M. Krąpca." [Ingenious mistakes, and the reality: Lecture delivered by Father Professor A. M. Krąpiec] Nasza Polska 25 November 1998 (no 48), 3. (A summary of M. A. Krąpiec's lecture concerning the John Paul II's encyclical Fides et ratio.)
 71. Besler, Gabriela. "Przedmiot metafizyki Mieczysława A. Krąpca a przedmiot metafizyki Petera F. Strawsona." [The object of Mieczysław A. Krąpiec's, and Peter F. Strawson's metaphysics] Roczniki Filozoficzne 46-47 (1998-1999) no 1, s. 185-220;
 72. Kunicki, Z. "Wyjaśnienie faktu religii w "Lubelskiej szkole filozoficznej" [Explanation of the fact of religion according to the "Lublin school of philosophy"] Studia Warmińskie 35 (1998), 335-353. (Includes among others the views of M. A. Krąpiec.)
 73. Zdybicka, Zofia. J. "Mieczysław Albert Krąpiec." OP Biuletyn Informacyjny PAN (Lubelski Oddział) (1998), 6-16.
 74. Besler, Gabriela. "Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja człowieka a Petera Fredericka Strawsona koncepcja człowieka." [The concept of man according to Mieczysław A. Krąpiec, and Peter Frederick Strawson] In Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu. [Philosophy as the way of experiencing and conceptualizing the human life] Edited by Józef Bańka, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1999, 204-209.
 75. Chudy, Wojciech. "Mieczysław Albert Krąpiec OP." Edukacja Filozoficzna 28 (1999), 160-183. (Also in Polska filozofia powojenna [The Polish Post-war Philosophy] Edited by Witold Mackiewicz, Warsaw, 2001, 555-578.)
 76. Gondek, Maria J. "Mieczysław A. Krąpiec, Rozważania o narodzie, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1998. [Recenzja]." [Mieczysław A. Krapiec, Thoughts about nation. Instytut Edukacji Narodowej (Book review)] Zeszyt Instytutu Edukacji Narodowej 6: O Europie i edukacji, Lublin 1999, 98-100.
 77. Grabowski, R. D. "La concepción finalista del derecho natural en Mieczysław Albert Krąpiec." Excerpta e dissertationibus in philosophia 9 (1999), 389-476.
 78. Kubik, M. "Mieczysław A. Krąpiec - wykładowca ludzkiej filozofii." [Mieczysław A. Krąpiec-the lecturer of human philosophy] Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1999) no 7, 12-13. (Includes among others the statements of Wojciech Kaute and Bogdan Dembiński about M. A. Krąpiec.)
 79. Liberkowski, Ryszard. "Krąpiec Mieczysław (Albert)." In Słownik filozofów polskich [Dictionary of Polish philosophers] Edited by Bolesław Andrzejewski, Roman Kozłowski, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1999, 91-93, 2nd edition, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, 89-91.
 80. Besler, Gabriela. "Tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona - wzajemna krytyka." [The existential Thomism of M. A. Krąpiec and the analytic philosophy of P. F. Strawson-mutual criticism] Studia Philosophiae Christianae 36, no 2 (2000), 41-51.
 81. Janowski, Jacek. "Filozofia prawa w nurcie tomizmu egzystencjalnego Mieczysława Alberta Krąpca." [Philosophy of law in existential Thomism of Mieczysław A. Krąpiec] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius 47 (2000), 107-120.
 82. Toeplitz, Karol. "Mieczysława A. Krąpca pojmowanie Kościoła Wschodniego i Reformowanego (protestanckiego)." [Mieczysław A. Krąpiec's apprehension of Eastern Christianity and Reformed Church (Protestant)] Rocznik Teologiczny (Warszawa) 42, no 1 (2000), 321-328.
 83. Dec, Ignacy. "List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji osiemdziesiątej rocznicy urodzin." [Congratulation letter to Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec on the occasion of his 80th anniversary] Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu (2001-2002) no 12, 242.
 84. Dec, Ignacy. "List gratulacyjny do o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca z racji wręczenia mu Księgi Pamiątkowej "Wierność rzeczywistości"." [Congratulation letter to Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec on the occasion of handing over the Commemorative Book "Faithfulness to reality"] Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu (2001-2002) no 12, 243.
 85. "Krąpiec, Mieczysław Albert." In Britannica. Edycja polska [Britannica: Polish edition] Vol. 21, Poznań: Kurpisz, 2001, 405.
 86. Kruczek, Adam. "Wielki w teorii i praktyce." [Great in theory and practice] Nasz Dziennik 23 October 2001, 1, 3.
 87. Mazur, Piotr. "Jakże nie gratulować." [Congratulations, of course] Nasz Dziennik 17 XII 2001, 9. (On the fifty years of M. A. Krąpiec's academic research.)
 88. Mazur, Piotr. "Nieznużony w służbie prawdzie." [Tireless in the service of truth] Nasz Dziennik 25 V 2001, 9.
 89. Moszkowski, Waldemar. "Dziękujemy, Ojcze Profesorze." [Thank you, Father Professor] Nasz Dziennik 26 XI 2001, s. 12;
 90. "Nauka dla prawdy. Jubileusz o. prof. Mieczysława Krąpca." [Science in the service of truth: Father Professor Mieczysław A. Krąpiec's jubilee] Kurier Lubelski 13 December 2001, 7.
 91. Pustułka, Witold. "Wizerunek myśliciela." [An image of thinker] Nasz Dziennik 28 November 2001, 17. (Also in Dziennik Zachodni 28 November 2001.)
 92. Czupryn, Bogdan. "Wartość poznania zdroworozsądkowego dla realistycznej refleksji nad człowiekiem według M. A. Krąpca." [The value of common-sense cognition in the realistic reflections on human being according to M. A. Krąpiec] In Osoba i realizm w filozofii [Person and realism in philosophy] Edited by Andrzej Maryniarczyk, and Katarzyna Stępień, Lublin: PTTA, 2002, 161-182.
 93. Duchliński, Piotr. "Kilka uwag o projekcie metafizyki klasycznej." [Some remarks on the classical metaphysics project] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 10 (2002-2003), 98-109 (The article deals with the classic metaphysics project formulated by the founders of the Lublin School of Philosophy, M. A. Krąpiec, and S. Kamiński.)
 94. Grabowski, R. "La ley natural, el derecho positivo y los derechos humanos en el pensamiento de Mieczysław Albert Krąpiec." Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica 3 (2002), 7-30.
 95. "Krąpiec, Mieczysław Albert," In Religia. Encyklopedia PWN. [Religion: PWN encyclopedia] Edited by Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski. Vol. 6, Warszawa: PWN, 2002.
 96. Jaroszyński, Piotr. "Działalność uniwersytecka i dorobek naukowo-dydaktyczny O. Prof. Dra hab. Mieczysława A. Krąpca." [Father Professor Mieczysław A. Krąpiec's academic activity, research and teaching] In Osoba i realizm w filozofii [Person and realism in philosophy] Edited by Andrzej Maryniarczyk, and Katarzyna Stępień, Lublin: PTTA, 2002, 299-304.
 97. Pustułka, Agata. "Filozofia dla wszystkich." [Philosophy for everyone] (Interview with Henryk Dyrda) Trybuna Śląska 31 January 2002.
 98. Skrzypek, E. "O błędzie antropologicznym." [About the anthropological mistake] Nasz Dziennik 14-15 XII 2002, 10. (This article deals, among others, with the lecture delivered by M. A. Krąpiec at 5th International Symposium on Metaphysics in CUL.)
 99. Sołtys, Andrzej. "Poznanie Boga na drodze analogii w myśli wybranych przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego." [Analogical knowledge of God according to some representatives of the existential Thomism] Resovia Sacra 9-10 (2002-2003), 25-36.
 100. Stępień, Katarzyna, and Stanisław Kiczuk. "O realizm uprawiania filozofii." [Towards the philosophical realism] Przegląd Uniwersytecki KUL 14, no 1 (2002), 20.
 101. Ziemiański, Stanisław. "Czy Mieczysław Albert Krąpiec OP jest nominalistą?" [Is Mieczysław Albert Krąpiec OP a nominalist?] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 10 (2002-2003), 116-129.
 102. Zdybicka, Zofia J. "O. prof. hab. dr h. c. Mieczysław A. Krąpiec OP." [Father Professor Mieczysław A. Krąpiec OP] In O godność osoby ludzkiej. (Praca zbiorowa) [Towards the dignity of the human person. (Collective work)] Edited by Lech J. Kułakowski, Iwona Antolak-Kułakowska, Radom: Stowarzyszenie Spes Vitae, 2002, 19-21.
 103. Kowalski, Wojciech. "Analogia jako metoda metafizyki." [Analogy as the method in metaphysics] Tarnowskie Studia Teologiczne 22, no 2 (2003), 33-50.
 104. Mazur, Piotr. "Wierny rzeczywistości." [Faithful to reality] Nasz Dziennik 24-25 V 2003, 6.
 105. "Świat według profesora Krąpca." [The world according to professor Krąpiec] Trybuna Śląska 29 V 2003.
 106. Bator, A. P. "Intencjonalność sztuki: relacje między fenomenologicznym a tomistycznym ujęciem problemu." [Intentionality of art: relations between the phenomenological and thomistic concept] Dyskurs (Wrocław) (2004-2005) no 2, 80-96.
 107. Dutkiewicz, P. "Krąpiec Mieczysław Albert OP." In Leksykon filozofów współczesnych [Lexicon of contemporary philosophers] Edited by J. Szmyd, Bydgoszcz-Kraków, 2004, 262-265.
 108. "Krąpiec, Mieczysław Albert." In Nowa encyklopedia powszechna PWN. [PWN new universal encyclopedia] Vol. 4, Warsaw: PWN, 2004, 638.
 109. Mazur, Piotr. "O metafizyce po raz siódmy." [About metaphysics for the seventh time] Nasz Dziennik 14 XII 2004. (About the 7th International Symposium on Metaphysics, and the lecture delivered by M. A. Krąpiec.)
 110. "Nagrody Tygodnika "Nasza Polska" za rok 2003." [Prizes of the weekly "Nasza Polska" 2003] Nasza Polska 2 III 2004, 3. (About M. A. Krąpiec as the laureate of the prize.)
 111. PM [Mazur, Piotr.] "Rozważania o narodzie." [Thoughts on nation] Nasz Dziennik 3 IX 2004, 9. (Review of M. A. Krąpiec's book Rozważania o narodzie.)
 112. "Pokłon Ojcu Profesorowi." [Obeisance to Father Professor] Dziennik Zachodni 29 May 2004;
 113. Sołtys A. "Poznanie "Ipsum esse per se subsistens" według przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego." [The cognition of "ipsum esse per se subsistens" according to the representatives of existential Thomism] Resovia Sacra 11 (2004), 5-21.
 114. Żyszkiewicz, W. "Mędrzec z Lublina." [The sage from Lublin] Solidarność 23 July 2004, 30.
 115. Besler, Gabirela. "Analogiczność i racjonalność a metoda filozofii realistycznej M. A. Krąpca." [Analogy and rationality, and M. A. Krąpiec's method of realistic philosophy] In Analogia w filozofii [Analogy in philosophy] Edited by Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, and Paweł Skrzydlewski, Lublin: PTTA, 2005, 331-346.
 116. Chudy, Wojciech. "Krąpiec Mieczysław Albert." In Powszechna encyklopedia filozofii [The universal encyclopedia of philosophy] Edite by Andrzej Maryniarczyk, Lublin: PTTA, 2005, 43-48.
 117. Dostatni, T. "Ojciec Albert." [Father Albert] Gazeta Wyborcza 18-19 June 2005.
 118. Kreft, D. "Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek jako osoba." [Mieczysław Albert Krąpiec: Man as the person] (Book review) Perspectiva 4, no 1 (2005), 217-225.
 119. Mazur, Piotr. "Ad multos annos!" Nasz Dziennik 25-26 V 2005, 14.
 120. Skarżyńska M., "Kapłan i filozof. Ważny jubileusz." [The priest and philosopher: Important jubilee] Gość Niedzielny 10 July 2005, VII.
 121. Sołtys, A. "Filozoficzne poznanie Boga jako absolutnej tożsamości." [Philosophical cognition of God as the absolute identity] Studia Sandomierskie 12, no 2 (2005), 149-158 (An survey of M. A. Krąpiec's and Leo Elders's views);
 122. Stępień, Antoni B. "Realne myślenie w ujęciu Tomasza z Akwinu i M. A. Krąpca." [The real cognition according to Saint Thomas Aquinas and M. A. Krąpiec] In Stępień, Antoni B. Punkt wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne i logiczna [Starting-points of philosophical thought: The theories of relations: philosophical and logical] Lublin, 2005, 238-241.
 123. Besler, Gabriela. "Tomaszowa koncepcja analogii w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego i Mieczysława Alberta Krąpca." [Thomas's concept of analogy according to Józef Maria Bocheński, and Mieczysław Albert Krąpiec] In Studia z filozofii polskiej Edited by M. Rembierz, K. Śleziński, Bielsko-Biała-Kraków, 2006, Vol. 1, 137-177.
 124. Bochenek, K. "Mieczysław A. Krąpiec." (A part of the chapter "Characteristics of Polish personalism") In Filozofia współczesna [Modern philosophy] Edited by Leszek Gawor, and Zbigniew Stachowski, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin: BRANTA, 2006, 230-231.
 125. Janeczek, Stanisław. "Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej." [The Lublin School of Classic Philosophy] Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych 18 (2006), 143-159. (Among others about M. A. Krąpiec)
 126. Józefczuk, G. "Urodziny wielkiego rektora." [Anniversary of the great Rector] Gazeta Wyborcza - Lublin 24 V 2006;
 127. Kmiecik, A. "Zasada tożsamości relatywnej w metafizyce Mieczysława A. Krąpca a logiczna zasada tożsamości." [The principle of relative identity in Mieczysław A. Krąpiec's metaphysics, and the logical principle of identity] In Kmiecik, A. Rozważania dotyczące stosowania logiki [Reflections on logic applications] Bydgoszcz, 2006, 59-69.
 128. Kreft, D. "Mieczysław A. Krąpiec, Dlaczego zło?" [Mieczysław A. Krąpiec: Why evil?] (Book review) Perspectiva 5, no 1 (2006), 255-259.
 129. Maryniarczyk Andrzej. "W 85. rocznicę urodzin ojca prof. Mieczysława A. Krąpca." [On the occasion of the 85th anniversary of Father Professor Mieczysław A. Krąpiec] Principia. Ekspres Filozoficzny 39 (2006), 47-49.
 130. Mazur, Piotr. "Nieznużony w służbie prawdzie. W 85 rocznicę urodzin O. Prof. Mieczysława A. Krąpca OP." [Tireless in the service of truth: On the occasion of the 85th anniversary of Father Professor Mieczysław A. Krąpiec] Cywilizacja 17 (2006), 9-13.
 131. Mazur, Piotr. "Zrozumieć zło." [Understanding the evil] Nasz Dziennik 24 I 2006, 10 (About Mieczysław A. Krąpiec's book Dlaczego zło? [Why evil?].)
 132. Molik, A. "Judaszu - kim jesteś? Zdradził czy nie? Sensacja wokół apokryfu z II wieku [Judas-who are you? Did he betray or not? Sensation about an apocryph from 2nd century] Kurier Lubelski 14 April 2006, 11. (About the meeting with M. A. Krąpiec: "The Way of the Cross - the result of the Jesus process".)
 133. "Oblicza ojca jubilata." [Faces of Father Jubilarian] Kurier Lubelski May 25 May 2006, 6. (About an exhibition demonstrating the person and output of M. A. Krąpiec.)
 134. Szostok, Sz. "Osoba ludzka w filozofii Mieczysława Alberta Krąpca." [Human person in philosophy of Mieczysław Albert Krąpiec] Anthropos? Czasopismo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach no 6-7 (2006), http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos4/texty/szostok_1.htm.
 135. Chłodna, Imelda. "Rola uniwersytetu w kulturze w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP." [The role of university in culture according to Mieczysław A. Krąpiec OP] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 227-242.
 136. Daszkiewicz, Wojciech. "Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja w filozofii realistycznej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP." [Common sense cognition and its role in realistic philosophy according to Mieczysław A. Krąpiec OP] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 243-263.
 137. Dec. Ignacy. "Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP [Characteristic features of the personalism of Mieczysław A. Krąpiec OP] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 99-110.
 138. Gretka, W. "Mieczysław A. Krąpiec, Dlaczego zło, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2005 [...] [Mieczysław A. Krąpiec: Why the evil, Lublin: PTTA, 2005 (Book review) Roczniki Filozoficzne KUL 55, no 2 (2007), 226-228.
 139. Guz, Tadeusz. "Zusammenfassung des Artikels "Ius als das Naturrecht - die Natur des Rechts" von Prof. M. A. Krąpiec." In Das Naturrecht und Europa. Edited by Tadeusz Guz, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007, 35-37.
 140. Maryniarczyk, Andrzej. "Przełom w dziejach polskiej filozofii. Koncepcja filozofii metafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP." [A break in the history of Polish philosophy: Mieczysław A. Krąpiec's concept of metaphysical philosophy] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 73-97.
 141. Mazur, Piotr. "Mieczysława A. Krąpca OP antropologia integralna." [The integral anthropology of Mieczysław A. Krąpiec OP] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 155-162.
 142. "Mieczysław Albert Krąpiec OP - życie i dzieło." [Mieczysław A. Krąpiec OP - life and work] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 7-9.
 143. Moskal, Piotr. "Bóg albo absurd? Komentarz do stanowiska Mieczysława A. Krąpca [God or absurdity? Comments to Mieczysław A. Krąpiec's view] In Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. [Scio cui credidi: A commemorative book in the honor of Rev. Prof. Marian Rusecki on the occasion of his 65th anniversary] Edited by Ireneusz S. Ledwoń, et al., Lublin, 2007, 1225-1230.
 144. Moskal, Piotr. "Problem zasady racji bytu. Komentarz do stanowiska Mieczysława A. Krąpca." [Problem of principle of the reason of being: Comments to Mieczysław A. Krąpiec's view] In Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii. [Metaphysical and anthropological foundations of philosophy of religion] Edited by Piotr Moskal, Lublin, 2007, 71-87.
 145. Piśko, G. "Ontyczna struktura człowieka według Mieczysława Alberta Krąpca." [Ontological structure of man according to Mieczysław Albert Krąpiec] Lignum Vitae 8 (2007), 67-83.
 146. Szuta, W. "Człowiek w ujęciu ks. Tadeusza Ślipki SJ oraz wybranych polskich tomistów współczesnych - podobieństwa i różnice." [The concept of man according to Rev. Tadeusz Ślipko SJ and some modern Polish thomistic philosophers: Similarities and differences] Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 13 (2007), 257-275. (M. A. Krąpiec's concept of man, see pp. 267-269.)
 147. Szymaniak, Agata. "Bibliografia prac Mieczysława A. Krąpca OP oraz opracowania dotyczące jego osoby, poglądów i twórczości." [Bibliography of publications by and about Mieczysław A. Krąpiec OP] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 11-64.
 148. Tarasiewicz, Paweł. "Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP." [Philosophy of the Polish culture according to Mieczysław A. Krąpiec OP] Człowiek w Kulturze 19 (2007), 163-177.
 149. Markowski, Mieczysław. "In memoriam Mieczysław Albert Krąpiec." Bulletin de philosophie médiévale 50 (2008), 455-460.
 150. Maryniarczyk, Andrzej. "Filozof, który był wierny prawdzie o rzeczywistości." [Philosopher who remained faithful to the truth about reality] Kurier Codzienny 13-15 VI 2008, 57.
 151. Maryniarczyk, Andrzej. "Zaciągnęliśmy wobec Niego dług wdzięczności." [We have incurred a debt of gratitude to him] Nasz Dziennik 14 XI 2008, 8-9.
 152. "Ojciec Profesor M. A. Krąpiec - życie i twórczość." [Father Professor M. A. Krąpiec - life and work] Cywilizacja 25 (2008), 11-17.
 153. Paź, Boguław. "Capax realitatis: Mieczysław Albert Krąpiec OP." Studia Philosophica Wratislaviensia 3, no 3 (2008), 9-17.
 154. Paź, Bogusław. "O kulturze śmierci dziś. Post scriptum do biogramu o. Profesora Krąpca [About the culture of death today: A postscript to Father Professor Krąpiec's biography] Studia Philosophica Wratislaviensia 3, no 3 (2008), 176-179.
 155. "Urodzeni na Podolu. Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krąpiec i jego dzieło (1921-2008)." [Born in Podolia: Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec and his work] Edited by I. Kotowicz. Głosy Podolan (2008) no 89 (July-August), 1-9.
 156. Zdybicka, Zofia. "O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec (25 V 1921 - 8 V 2008)." Przegląd Tomistyczny 14 (2008), 9-14.
 157. Zdybicka, Zofia. "Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec jako człowiek i filozof." [Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec: The man and philosopher] Nasz Dziennik 14 XI 2008, 9.
 158. Żegleń, Urszula M. "Mieczysław Albert Krąpiec (25 V 1921 - 8 V 2008). Filozof w białym habicie - w powołaniu do służby Mądrości [Mieczysław Albert Krąpiec (25 V 1921-8 V 2008): Philosopher in white habit called into Wisdom's service] Ruch Filozoficzny 65, no 3 (2008), 381-391.
 159. Besler, Gabriela. ""Świat to skroplona myśl Boga". Mieczysława A. Krąpca koncepcja racjonalności." ["The world as a condensed thought of God": Mieczysław A. Krąpiec's concept of rationality] Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 37-47.
 160. Daszkiewicz, Wojciech. "Mieczysław A. Krąpiec OP, Człowiek i kultura, Lublin: Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, 2008, 370 s." [Mieczysław A. Krąpiec OP: Man and culture, Lublin: PTTA, 2008, 370 pp.] (Book review) Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 105-110.
 161. Dec, Ignacy. "Mieczysława A. Krąpca koncepcja antropologii filozoficznej. Zarys problematyki." [Mieczysław A. Krąpiec's concept of philosophical anthropology: An outline of the problems] Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 49-60.
 162. Gondek, Paweł. "Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec - mistrz i autorytet." [Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec OP: Master and authority] Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 5-6.
 163. Jaroszyński, Piotr. "O realistyczną filozofię kultury." [Towards a realistic philosophy of culture] Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 61-69.
 164. Kiereś, H., "Kultura Zachodu a problem piękna. (Mieczysława A. Krąpca koncepcja metafizyki piękna)." [Western culture and the problem of beauty. (Mieczysław A. Krąpiec's concept of the metaphysics of beauty)] Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 71-81.
 165. "Krąpiec Mieczysław Albert." In "Słownik filozofii." [Dictionary of philosophy] Edited by Adam Aduszkiewicz, Warszawa: Świat Książki, 2009, 291-292.
 166. Maryniarczyk, Andrzej. "Dlaczego filozofia realistyczna. (Od Arystotelesa do Krąpca i z powrotem)." [Why realistic philosophy? (From Aristotle to Krąpiec and back)] In Spór o rozumienie filozofii [Dispute over understanding philosophy] Edited by Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Lublin: PTTA, 2009, 27-50.
 167. Maryniarczyk, Andrzej. "Koncepcja współczesnej filozofii realistycznej - metafizyki. Od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu do Mieczysława A. Krąpca." [The concept of modern realistic philosophy-metaphysics: From Aristotle and St Thomas Aquinas to Mieczysław A. Krąpiec] Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 83-94.
 168. Stępień, Katarzyna. "Śladami mistrzów: Woroniecki - Bednarski - Krąpiec." [Imitating the masters: Woroniecki - Bednarski - Krąpiec] Cywilizacja (2009) no 31, 210-212.
 169. Tupikowski, Jerzy. "Teizm w horyzoncie wyjaśnień ostatecznych." [Theism on the horizon of the final explanations] In Tupikowski, Jerzy, Spór o podstawy teizmu. Racje realnego świata czy kreacja religijnych sensów? [Dispute over the foundations of theism: Reasons of real world or the creation of religious senses?] Wrocław, 2009, 249-512. (Deals, among others, with M. A. Krąpiec's views.)
 170. "Wspomnienie o mistrzu." [Memories of the master] In Spór o rozumienie filozofii. [Dispute over understanding philosophy] Edited by Andrzej Maryniarczyk, and Katarzyna Stępień, Lublin: PTTA, 2009, 303-368. (Includes: "Wydawał się najlepszym i najszczęśliwszym z ludzi." [He seemed to be the best and the happiest among people] By Ignacy Dec. "Zaciągnęliśmy wobec niego dług wdzięczności." [We have incurred a debt of gratitude to him] (Katarzyna Stępień's interview with Andrzej Maryniarczyk.) "Nigdy nie żartował z filozofii." [He never made fun of philosophy] (Justyna Wiszniewska's interview with Andrzej Maryniarczyk.) "Człowiek i filozof." [The man and philosopher] By Zofia J. Zdybicka.. "Capax realitatis." By Bogusław Paź., "Filozof w białym habicie. W powołaniu do służby mądrości." [Philosopher in white habit called into Wisdom's service] By Urszula Żegleń.)
 171. Zawojska, Teresa. "Mistrz i autorytet - Mieczysław Albert Krąpiec OP." [Mieczysław Albert Krąpiec OP: The master and authority] In Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie [The problems of educational and cultural tourism in Poland and in the world] Lwów-Czernowce, 2009, Vol. 12, 243-257.
 172. Zdybicka, Zofia J. "Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec - filozof i człowiek." [Father Professor Mieczysław Albert Krąpiec OP: Philosopher and man] Zeszyty Naukowe KUL 52, no 2 (2009), 95-104.

Opracowała: Agata Szymaniak


« backCopyright 2007-2021 © Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu